Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484412

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 lipca 2014 r.
II SAB/Rz 46/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zdrzałka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2014 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia (...) z/s w (...) na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w sprawie rozpatrzenia zażalenia - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 lipca 2014 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga Stowarzyszenia (...) z/s w (...) (dalej: "Stowarzyszenie") na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) (dalej: "SKO w (...)" lub "Kolegium") w sprawie rozpatrzenia zażalenia.

Z nadesłanych akt administracyjnych wynika, że w dniu 23 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie wniosło zażalenie na postanowienie Wójta Gminy (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...). Pismem z dnia 15 maja 2014 r. Kolegium poinformowało strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie z uwagi na jej zawiły charakter, zaś postanowieniem z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Wójta.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Stosownie do art. 52 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Należy przez to rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Skargę niedopuszczalną, w tym wniesioną z uchybieniem opisanej wyżej procedury, Sąd obowiązany jest odrzucić, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Warunkiem wniesienia skargi na bezczynność organu administracji publicznej jest uprzednie złożenie zażalenia w trybie art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm., dalej: "k.p.a."). Zgodnie z powyższą regulacją, na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji, stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W rozpoznawanej sprawie Stowarzyszenie przed wniesieniem skargi nie wezwało SKO w (...) do usunięcia naruszenia prawa, co obliguje Sąd do odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.