Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163959

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 r.
II SAB/Rz 37/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Godlewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia R. P. na postanowienie zawarte w pkt III wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2016 r., sygn. akt II SAB/Rz 37/16 w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi R. P. na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie udzielenia informacji publicznej - postanawia - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 1 czerwca 2016 r., sygn. akt II SAB/Rz 37/16 po rozpoznaniu skargi R. P. na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, umorzył postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Starosty (...) do załatwienia wniosku skarżącej z dnia (...) marca 2016 r. o udzielenie informacji publicznej (pkt I); stwierdził, że bezczynność w rozpatrzeniu wniosku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II) oraz zasądził od Starosty (...) na rzecz skarżącej R. P. kwotę 357 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (pkt III).

Na postanowienie zawarte w punkcie III powyższego wyroku R. P. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła zażalenie.

Z uwagi na braki fiskalne środka zaskarżenia, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 29 września 2016 r. R. P. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie to wysłane zostało na wskazany w zażaleniu adres prowadzonej przez pełnomocnika skarżącej - adw. T. Z. Kancelarii Adwokackiej i odebrane w dniu 10 października 2016 r.

Mimo upływu wyznaczonego terminu, który w okolicznościach sprawy mijał z dniem 17 października 2016 r., nie uiszczono żądanego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a.") - zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

W doktrynie i orzecznictwie ugruntował się pogląd, że do zadań sądu pierwszej instancji po wpłynięciu środka odwoławczego należy zbadanie czy środek odwoławczy odpowiada wymogom formalnym oraz czy został uiszczony wpis.

W razie potrzeby ten Sąd wzywa do usunięcia braków formalnych i uiszczenia wpisu. Jeśli zaś wskazane uchybienia nie zostaną w wyznaczonym terminie usunięte, albo z innych względów środek odwoławczy jest niedopuszczalny czy też wniesiony po terminie, sąd pierwszej instancji decyduje o jego odrzuceniu" - (postanowienie NSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2005 r., sygn. FZ 505/2004, baza CBOIS).

Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie z uwagi na braki fiskalne tj. nieuiszczenie wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł, skarżąca - reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, została wezwana do usunięcia stwierdzonego braku. Do wezwania dołączono stosowne pouczenie, że procesową konsekwencją jego niewykonania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, będzie odrzucenie zażalenia.

Jak wynika z akt sprawy skarżąca mimo prawidłowego wezwania o uzupełnienie wskazanego braku fiskalnego oraz pouczeniu o konsekwencjach grożących w razie niedokonania tej czynności nie uczyniła zadość wezwaniu i nie uiściła, w zakreślonym siedmiodniowym terminie, wpisu od zażalenia.

Z tych też względów Sąd działając na podstawie art. 194 § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.