Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508950

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
II SAB/Rz 27/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na bezczynność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia sprostować z urzędu niedokładność wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt II SAB/Rz 27/18 w ten sposób, że w punkcie I wyroku po zwrocie " w zakresie punktu 8" dodać po przecinku: "w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Wyrokiem z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt II SAB/Rz 27/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził w pkt II, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku M. H. o udzielenie informacji publicznej. W punkcie I wyroku Sąd zobowiązał Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury do rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej, nie określając terminu, w którym ma to nastąpić.

Tymczasem na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a. uwzględniając skargę na bezczynność (...) sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności.

Mając na uwadze treść wyżej cytowanego przepisu jak również art. 156 p.p.s.a. Sąd postanowił usnąć powyższą niedokładność poprzez określenie terminu na dokonanie czynności - czternastu dni, od dnia zwrotu akt, co pozostaje również w zgodzie z treścią uzasadnienia do tego wyroku-s. 11, zdanie 9 od dołu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.