Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2113292

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 16 września 2016 r.
II SAB/Rz 102/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o.o. na bezczynność Prezydenta Miasta (...) w sprawie udzielenia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Do Sądu wpłynęła skarga A. sp. z o.o. Skarga nie została podpisana, opłacona, nie dołączono do niej dokumentu wskazującego na umocowanie do jej wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji.

Zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2016 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia powyższych braków. Wezwanie doręczono w dniu 20 sierpnia 2016 r., lecz wyznaczony w nim termin upłynął bezskutecznie w dniu 27 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Powinna zostać podpisana (art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2016 r. poz. 270 z późn. zm. dalej: "p.p.s.a."), opłacona (art. 220 § 1 p.p.s.a.), jak również powinien do niej zostać dołączony dokument potwierdzający umocowanie do jej wniesienia (art. 29 p.p.s.a.).

Braki te uniemożliwiają nadanie skardze dalszego biegu stanowiąc jednocześnie podstawę do jej odrzucenia, o czym strona skarżąca została prawidłowo pouczona. Pomimo upływu wyznaczonego terminu, braków nie uzupełniono.

W świetle powyższego, zgodnie z pouczeniem oraz na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę odrzucono.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.