II SAB/Po 95/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

II SAB/Po 95/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1712126

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 r. II SAB/Po 95/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 maja 2015 r. sprawy ze skargi T. K. na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 25 marca 2015 r. oddalił zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odmawiające przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Skarżący T. K. został wezwany do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2014 r., tj. do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 100 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Pouczono skarżącego, że od powyższego wezwania nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Wezwanie zostało osobiście odebrane przez skarżącego w dniu 22 kwietnia 2015 r. (k. 80 akt sąd.). Wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Mając na względzie powołane przepisy oraz prawomocne zakończenie postępowania w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych, Sąd wezwał skarżącego do wykonania zarządzenia o uiszczeniu należnego wpisu od skargi pod rygorem jej odrzucenia. Przesyłka została skutecznie doręczona skarżącemu, ale wpis sądowy nie został uiszczony.

Biorąc powyższe pod rozwagę, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzucił skargę, jak orzeczono w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.