Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1811071

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 września 2015 r.
II SAB/Po 86/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 września 2015 r. sprawy ze skargi K. G. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2015 r. K. G. wniósł do tutejszego Sądu skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Sąd pismami z dnia (...) lipca 2015 r. (doręczonymi w dniu (...) lipca 2015 r.) wezwał skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 100,- złotych oraz usunięcia w tym samym terminie braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.).

W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi, ani nie usunął braków formalnych skargi.

W tej sytuacji Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 57 § 1 i art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę K. G. należało odrzucić, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.