Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1811066

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2015 r.
II SAB/Po 78/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Katarzyna Witkowicz-Grochowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 sierpnia 2015 r. wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M.K. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1. zwolnić M. K. od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, 2. ustanowić dla M. K. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z 3 sierpnia 2015 r. skarżący domagał się zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika.

W uzasadnieniu wniosku skarżący argumentował, że z uwagi na ujawniony w 2010 r. stan zdrowia nadal nie dysponuje pracą, dochodami i jakimikolwiek środkami na utrzymanie, co powoduje że od maja 2011 r. znajduje się wyłącznie na utrzymaniu schorowanej matki. Matka uzyskuje emeryturę w wysokości (...) zł miesięcznie. Oświadczył, że powyższe sprawia, iż uzyskiwane w ten sposób środki reglamentowane są na leczenie i związane z tym koszty, w pozostałej, niewielkiej części - stanowiąc źródło utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego. Podał, że jego matka również choruje. W części wniosku dotyczącej posiadanego majątku wskazał, że nie posiada żadnego majątku nieruchomego, oszczędności, czy wartościowych ruchomości. Oświadczył, że aktualnie nie posiada żadnych oszczędności.

W dalszej części formularza wskazał, że znajduje się na wyłącznym utrzymaniu matki, ze względu na brak środków na utrzymanie, możliwości ich uzyskania za względu na sytuację zdrowotną, konieczność sprawowania opieki nad matką oraz brak regulacji alimentacyjnych, nie pozostając z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Jednocześnie wnioskodawca korzysta z opieki matki w zakresie niezbędnym do przeżycia poprzez uzyskiwanie pożywienia i dachu nad głową. Ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie podjąć żadnego zatrudnienia, pozostaje od 2011 r. bez środków na utrzymanie. Stan zdrowia matki zmusza do sprawowania nad nią opieki. Nie ma możliwości uzyskania pomocy z opieki społecznej, znajduje się na wyłącznym utrzymaniu matki.

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 marca 2015 r. w sprawie II SAB/Po 80/13 Sąd przyznał skarżącemu M. K. prawo pomocy w całości poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowił radcę prawnego. Aktualnie rozpoznając kolejny wniosek o prawo pomocy w całości stwierdzić należy, że okoliczności faktyczne dotyczące stanu majątkowego, finansowego i rodzinnego skarżącego są takie same, jak te będące przedmiotem oceny Sądu objęte postanowieniem z 19 marca 2015 r., w którym Sąd stwierdził, że okoliczności powyższe wskazują, że skarżący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W tym stanie rzeczy w niniejszej sprawie skutkować musiało to przyznaniem prawa pomocy poprzez zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 258 § 1 i 2 pkt 7 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) orzeczono, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.