Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2011746

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 4 marca 2016 r.
II SAB/Po 53/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. A. K., M. K. H.-K., W. F. H. i W. M. H. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt II SAB/Po 53/15 wydanego w sprawie ze skargi W. M. H. na bezczynność Rektora Politechniki w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w związku z postępowaniem niegodnym nauczyciela akademickiego postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt II SAB/Po 53/15.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 6 lutego 2016 r. (k. 59 akt sądowych) P. A. K., M. K. H.-K., W. F. H. i W. M. H. wystąpili w trybie art. 285a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a.") o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt II SAB/Po 53/15. Postanowieniem tym Sąd odrzucił skargę W. M. H. na bezczynność Rektora Politechniki w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w związku z postępowaniem niegodnym nauczyciela akademickiego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 285I p.p.s.a. w przypadkach nieuregulowanych przepisami działu VIIa do postępowania wywołanego wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Z kolei art. 175 § 1 p.p.s.a. stanowi, że "Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3". Zgodnie z art. 175 § 2 p.p.s.a. wymogu reprezentacji adwokacko-radcowskiej nie stosuje w sytuacji, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. W niektórych rodzajach skargę kasacyjną może też sporządzić doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

Z treści pisma skarżących z 6 lutego 2016 r. wynika, że sporządzili je osobiście i podpisali sami skarżący, którzy nie są adwokatami, radcami prawnym ani nie należą do kręgu osób wymienionych w art. 175 § 2 p.p.s.a.

W zaistniałej sytuacji zachodzi podstawa do odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2015 r. W myśl bowiem art. 285f § 3 p.p.s.a. "Skargę nieopłaconą, skargę wniesioną z naruszeniem art. 175 § 1 oraz skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym".

Podkreślenia wymaga, że niesporządzenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przez jedną z osób wskazanych w art. 175 p.p.s.a. jest brakiem nieusuwalnym, czyniącym taką skargę niedopuszczalną i tym samym podlegającą odrzuceniu a limine bez wzywania do uzupełnienia braku (R. Hauser, M. Wierzbowski, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2013 r., s. 1063 oraz postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lipca 2012 r., II ONP 3/12, orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, na postawie art. 285f § 3 w zw. z art. 285I i art. 175 p.p.s.a., skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia odrzucił, jak orzeczono w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.