Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734597

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 czerwca 2015 r.
II SAB/Po 47/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. B.(...) na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Do skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy nie zostały dołączone jej odpisy dla uczestników postępowania (podmiotów biorących udział w postępowaniu administracyjnym). Ponadto skarga przy jej wnoszeniu nie została opłacona należnym wpisem.

Sąd w dniu 24 kwietnia 2015 r. (data doręczenia odpisu zarządzenia z dnia 9 kwietnia 2015 r. i wezwania z dnia 20 kwietnia 2015 r. - k. 11) wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł oraz nadesłania 7 odpisów skargi - wszystko to w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania i pod rygorem odrzucenia skargi (k.1, 2, 8 i 10).

Braki formalne skargi nie zostały uzupełnione, jak również nie została uiszczona opłata od skargi (k. 12, 13).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W takim przypadku, z zastrzeżeniem art. 220 § 2 i § 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że m.in. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Stosownie do treści art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Na równi z wymogami pisma, o których mowa w art. 46 p.p.s.a., należy traktować wymogi z art. 47 p.p.s.a. i niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów pisma i odpisów załączników - celem doręczenia ich wszystkim stronom (również uczestnikom, z uwagi na brzmienie art. 33 § 1 p.p.s.a.) - jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie jej prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów przez sąd (por. stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt I OPS 13/13 i postanowieniu z dnia 26 sierpnia 2014 r. sygn. akt I OZ 671/14, LEX nr 1501786 - orzeczenia dostępne w bazie orzeczeń pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W niniejszej sprawie jest okolicznością niewątpliwą, że strona skarżąca w terminie, który upłynął z dniem 4 maja 2015 r. (poniedziałek) - ze względu na treść przepisu art. 83 § 2 p.p.s.a. należało przyjąć, że to jest końcowa data terminu, gdyż ostatni dzień 7-dniowego terminu, liczony od dnia doręczenia wezwania, upływał w dniu 1 maja 2015 r. (piątek) - nie uiściła wymaganej opłaty od skargi, jak również nie nadesłała odpisów skargi.

Skoro strona skarżąca została prawidłowo zawiadomiona i pouczona o sposobie i terminie uiszczenia wpisu (art. 220 § 1 p.p.s.a.) oraz o konieczności uzupełnienia braków formalnych skargi, a mimo to nie dopełniła wymaganych czynności procesowych w ustawowym terminie, skarga podlegała odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.