Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1811057

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 maja 2015 r.
II SAB/Po 34/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sędziowie WSA: Elwira Brychcy, Edyta Podrazik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2015 r. sprawy ze skargi C. G. E. SA z siedzibą w K. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

I. Umarza postępowanie,

II. Zwraca stronie skarżącej kwotę 100 zł tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca C. G. E. SA w K. pismem z dnia (...) lutego 2015 r. złożyła skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym od decyzji Wójta Gminy S. z dnia (...) grudnia 2014 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siedmiu turbin wiatrowych.

Pismem z dnia (...) maja 2015 r. skarżąca cofnęła skargę. Cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne, dopuszczalne i wiążące Sąd w rozumieniu przepisów art. 60 i 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270).

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) postępowanie w przedmiocie skargi należało umorzyć.

O zwrocie na rzecz skarżącej uiszczonego wpisu od skargi orzeczono na mocy art. 232 § 1 pkt 1 wymienionej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.