Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1811053

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 marca 2015 r.
II SAB/Po 24/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Fundacji... na bezczynność Dyrektora Szpitala... w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami z dnia 9 marca i 12 marca 2015 r. skarżąca fundacja została wezwana do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 100 zł oraz do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej i to pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 16 marca 2015 r., zatem termin do wykonania zarządzeń upływał w dniu 23 marca 2015 r.

W wyznaczonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu ani nie uzupełniła braków formalnych skargi, natomiast w piśmie z dnia 18 marca 2015 r. skarżąca cofnęła skargę w związku z udostępnieniem przez osobę zobowiązaną żądanej informacji publicznej.

Z uwagi na nieuiszczenie wpisu od skargi i nieuzupełnienie braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skargę należało odrzucić, o czym orzeczono w sentencji postanowienia. Należy zauważyć, że skutecznie cofnąć skargę można jedynie w przypadku, gdy skarga ta została skutecznie wniesiona a więc nie zawiera braków formalnych i został uiszczony od niej należny wpis. Braki formalne skargi, jak również nieopłacenie skargi stanowią podstawę do jej odrzucenia, a nie do umorzenia postępowania wskutek jej cofnięcia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.