Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1811050

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 marca 2015 r.
II SAB/Po 21/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 marca 2015 r. zażalenia C. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 listopada 2014 r. w przedmiocie wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi C. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 września 2014 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13 C. K. została wezwana - w dniu 22 września 2014 r. (data doręczenia odpisu zarządzenia o wpisie - k. 416-418) i pod rygorem odrzucenia zażalenia - do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 5 sierpnia 2014 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2014 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13. Postanowieniem tym zostało odrzucone zażalenie skarżącej na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 12 czerwca 2014 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13 o odrzuceniu skargi kasacyjnej C. K. od postanowienia z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13, którym została odrzucona skarga C. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt II OZ 1138/14 oddalił zażalenie C. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 września 2014 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13 o wezwaniu C. K. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 24 lipca 2014 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13.

Skarżąca została w dniu 19 listopada 2014 r. (data doręczenia wezwania - k. 455) - w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 listopada 2014 r. - wezwana do wykonania zarządzenia z dnia 12 września 2014 r. w przedmiocie wpisu sądowego od zażalenia, tj. do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 24 lipca 2014 r. w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia; wezwanie nastąpiło z pouczeniem, że nie przysługuje na nie żaden środek zaskarżenia (k.453, 454).

W terminie do wniesienia wymaganej opłaty skarżąca wniosła zażalenie (nazwane sprzeciwem pismo datowane na 26 listopada 2014 r.) na zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. wzywające do wykonania zarządzenia z dnia 12 września 2014 r. w przedmiocie wpisu od zażalenia, domagając się uchylenia zaskarżonego zarządzenia (k. 456-459), natomiast wymaganego wpisu od zażalenia nie uiściła (k. 503).

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 23 stycznia 2015 r. sygn. akt II OZ 26/15 oddalił zażalenie C. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2014 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13 odmawiające zmiany postanowienia tutejszego Sądu z dnia 24 lipca 2014 r. wydanego w przedmiocie prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

W odniesieniu do zawartego w piśmie z dnia 26 listopada 2014 r. zażalenia skarżącej na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 listopada 2014 r., którym skarżąca została wezwana do wykonania zarządzenia z dnia 12 września 2014 r. w przedmiocie wpisu sądowego od zażalenia, należy wyjaśnić, że zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. jest niezaskarżalne, a w konsekwencji zażalenie jest niedopuszczalne. Na zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu sądowego, a będące wykonaniem prawomocnego zarządzenia przewodniczącego wydziału o ustaleniu wysokości wpisu i wezwaniu do jego uiszczenia, zażalenie nie przysługuje. Zarządzenie ponownie wzywające do uiszczenia wpisu od zażalenia nie jest zarządzeniem w przedmiocie kosztów sądowych, w rozumieniu art. 227 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), a w istocie jest zarządzeniem wzywającym do wykonania prawomocnego zarządzenia (tak NSA w postanowieniu z dnia 29 września 2009 r. sygn. akt II OZ 783/09 - dostępne w Internecie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl; por. także postanowienia NSA z dnia: 8 maja 2007 r. sygn. akt II OZ 375/07; 18 sierpnia 2009 r. sygn. akt II OZ 675/09; 29 września 2009 r. sygn. akt II OZ 797/09; 1 kwietnia 2010 r. sygn. akt I OZ 210/10).

Zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. miało zatem charakter techniczny, wzywający do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 września 2014 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia w terminie 7 dni do dnia doręczania wezwania. Natomiast zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 września 2014 r. zostało wcześniej zaskarżone w trybie art. 227 p.p.s.a., a sprawa w tym zakresie prawomocnie rozstrzygnięta postanowieniem NSA z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt II OZ 1138/14. W konsekwencji zarządzenie z dnia 12 września 2014 r. w przedmiocie wpisu sądowego w pełni korzysta z przymiotu wykonalności.

W tym stanie rzeczy zażalenie na zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. jest niedopuszczalne ze względu na treść przepisów art. 194 § 1 i art. 227 p.p.s.a. Wobec tego zażalenie skarżącej z dnia 26 listopada 2014 r. należało na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. odrzucić.

Co się tyczy kolejnego wniosku o przyznanie prawa pomocy czy też zmianę wcześniej wydanego postanowienia w przedmiocie prawa pomocy (dołączonego do pisma z dnia 26 listopada 2014 r.), należy wyjaśnić, że nie ma on wpływu na ocenę dopuszczalności zaskarżenia zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 listopada 2014 r. Wniosek ten zostanie odrębnie rozpoznany pod kątem zasadności zmiany dotychczasowego rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa pomocy.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.