Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1811054

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 marca 2015 r.
II SAB/Po 2/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić skarżącemu kwotę (...) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

K. K., pismem z dnia 16 grudnia 2014 r. wniósł skargę na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Pismem z dnia 16 marca 2015 r. skarżący cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, a czynność ta wiąże sąd, o ile nie zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Powyższe oznacza, iż do chwili wydania wyroku strona skarżąca ma wpływ na przebieg postępowania wszczętego z jej skargi, a to oznacza, że może wniesiony przez siebie środek zaskarżenia wycofać, a sąd zobligowany jest wolę strony uwzględnić, zaś zakres kontroli sądu ograniczony jest w takim przypadku do zbadania, czy zachodzą okoliczności wskazujące, iż cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W ocenie Sądu w badanym przypadku wskazane okoliczności nie zachodzą.

W tym stanie rzeczy należy uznać, iż cofnięcie skargi jest dla Sądu wiążące, a postępowanie umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 wyżej powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej powyżej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.