II SAB/Po 116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639200

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2018 r. II SAB/Po 116/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Fundacji (...) na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Fundacja (...) wniosła drogą poczty elektronicznej do tutejszego Sądu skargę na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej polegającej na udostępnieniu kopii rejestrów nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa w I. 1971-1990.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 22 października 2018 r. wezwano skarżącą Fundację do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto na podstawie zarządzenia z dnia 24 października 2018 r. wezwano Fundację do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi przez osobą uprawnioną, również pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, wezwania doręczono skarżącej w dniu 5 listopada 2018 r. W zakreślonym terminie (do dnia 12 listopada 2018 r.) skarżąca Fundacja ani nie złożyła podpisanej przez osobę uprawnioną skargi, ani nie uiściła należnego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej: p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych skargi w 7-dniowym terminie, ustawa przewiduje jej odrzucenie, o czym stanowi art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Stosownie natomiast do treści art. 46 § 1 pkt 4 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Dla skuteczności zatem pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. (por. np. postanowienie NSA z dnia 9 stycznia 2013 r. sygn. akt I OZ 969/12, dostępne na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Zatem brak podpisu strony jest brakiem formalnym, który uniemożliwia nadanie biegu skardze, a jego nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi.

W niniejszej sprawie skarżąca Fundacja, pomimo upływu zakreślonego terminu, nie złożyła do Sądu skargi podpisanej przez osobę uprawnioną. Z powyższych względów należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 46 p.p.s.a., skargę odrzucić.

Odnośnie nieuiszczenia przez skarżącą należnego wpisu Sąd pragnie wyjaśnić, że stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Zważywszy, że skarżąca Fundacja, pomimo wezwania, nie uiściła w 7-dniowym terminie wpisu od skargi, należało na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę odrzucić.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.