Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031388

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 marca 2016 r.
II SAB/Po 11/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy.

Sędziowie WSA: Wiesława Batorowicz (spr.), Tomasz Świstak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2016 r. sprawy ze skargi S. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie odmowy utrwalenia punktów granicznych w postępowaniu rozgraniczeniowym postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) r., Nr (...), Burmistrz Gminy i Miasta (dalej: "Burmistrz" lub "organ") wszczął na wniosek S. K. (dalej: "wnioskodawca" lub "skarżący") postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr (...) położonej w miejscowości K, obręb B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr (...), stanowiąca własność wnioskodawcy, z następującą nieruchomością: działką nr (...), objętą księgą wieczystą Nr (...), położoną w miejscowości K., obręb B., stanowiącą własność F. R., M. K., J. K., L. A., M. A., H. K., A.K. i V. K.

Decyzją z dnia (...) 2014 r., Nr '(...), Burmistrz, działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a.") oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: "P.g.k.") po rozpatrzeniu wniosku orzekł o rozgraniczeniu nieruchomości.

Organ wskazał, że granica pomiędzy działką nr (...) a wyżej wymienioną nieruchomością przebiega zgodnie z opisem granic i szkicem granicznym wykazanymi w protokole granicznym z dnia (...)2014 r., sporządzonym przez uprawnionego geodetę.

Ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów i dokumentów: mapy katastralnej w skali 1:5000, mapy ewidencyjnej analogowej w skali 1:5000, mapy ewidencyjnej numerycznej w skali 1:5000, mapy zasadniczej analogowej w saki 1:1000 na której został uwidoczniony przebieg granic przedmiotowych działek wynikający z pomiaru, szkicu polowego nr 11 pomiaru sytuacyjnego, szkicu polowego wraz z protokołem granicznym podziału działki nr (...), badań ksiąg wieczystych, wypisów z operatu ewidencji gruntów wzajemne zapisy spójne również z częścią graficzna operatu.

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.

Pismem z dnia (...) 2014 r. wnioskodawca zobowiązał Burmistrza do wskazania, kiedy nastąpi utrwalenie punków granicznych znakami granicznymi.

W odpowiedzi na powyższe pismo organ podniósł, że zgodnie z rozprawą przeprowadzoną na gruncie w dniu (...) 2014 r. strony postępowania nie wyraziły zgody na stabilizację punktów załamania granic. W związku z tym, stabilizację punktów granicznych należy przeprowadzić we własnym zakresie.

Pismem z dnia (...) 2015 r. wnioskodawca zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. (dalej: "Kolegium") o stwierdzenie nieważności decyzji rozgraniczeniowej z dnia (...) 2014 r., ponieważ w przedmiotowej sprawie wydano decyzję bez wykonania utrwalenia punktów granicznych znakami granicznymi.

W odpowiedzi na powyższe pismo Kolegium podniosło, że decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości jest prawidłowa, a zarzuty sprowadzają się do kwestii jej niewykonania przez organ. Kolegium podniosło następnie, że wnioskodawca może w tym zakresie złożyć skargę na zaniedbania lub nienależyte wykonania zadań przez Burmistrza, ewentualnie wezwać organ do zaprzestania naruszenia prawa - co w przypadku braku reakcji tego organu - legitymuje wnioskodawcę do wystąpienia ze skargą do Sądu.

Pouczony powyższym pismem Kolegium, wnioskodawca, pismem z dnia (...) 2015 r., zwrócił się do Burmistrza z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w kwestii niewykonania utrwalenia punktów granicznych znakami w postępowaniu rozgraniczeniowym.

Pismem z dnia (...)2015 r. wnioskodawca złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na naruszenie prawa - art. 29 ust. 1 P.g.k. przez Burmistrza - polegające na niewykonaniu utrwalenia punktów granicznych znakami granicznymi w postępowaniu rozgraniczeniowym wszczętym postanowieniem z dnia (...) 2014 r. Skarżący wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że organ wydał decyzję o rozgraniczeniu bez wykonania utrwalenia punktów granicznych znakami granicznymi.

Skarżący podniósł następnie, że nieprawidłowości popełnione przez geodetę zgłaszał już pismem z dnia (...) 2014 r., gdyż geodeta winien był dokonać stabilizacji ustalonych bezspornie punktów granicznych w obecności stron. Na pismo to skarżący nie dostał odpowiedzi co narusza przepisy postępowania administracyjnego.

Zdaniem skarżącego, nie jest właściwe pismo Burmistrza z dnia (...) r. informujące, że strony nie wyraziły zgody na stabilizację punktów załamania granic i stabilizację należy wykonać we własnym zakresie. Stoi to bowiem w sprzeczności z przepisami dotyczącymi postępowania rozgraniczeniowego, wg których geodeta nie może pytać stron o możliwość wykonania stabilizacji. Wobec wydanej decyzji orzekającej o rozgraniczeniu powinna zostać wykonana stabilizacja punktów granicznych. Z kolei brak wykonania stabilizacji stanowi w rezultacie przerzucenie części kosztów postępowania na jedną ze stron postępowania.

W odpowiedzi na powyższą skargę, Burmistrz podniósł, że brak utrwalenia punktami granicznymi w postępowaniu rozgraniczeniowym związany jest z niejednoznacznym określeniem granicy między nieruchomościami w protokole granicznym. Jednakże organ - po przeanalizowaniu akt sprawy - widzi zasadność ponownego przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego.

Zarządzeniem Sądu z dnia (...) 2015 r. wezwano skarżącego o wyjaśnienie, czy jego skarga: jest skargą na decyzję Burmistrza Gminy K. z dnia (...) 2014 r., -(...); względnie, czy skarga ta dotyczy bezczynności Burmistrza w zakresie wydania kolejnej decyzji rozgraniczeniowej lub bezczynności Burmistrza w zakresie uzupełnienia (zmiany) decyzji dotychczasowej; ewentualnie bezczynności Burmistrza w zakresie podjęcia innych czynności przez ten organ (w tym przypadku należy wskazać konkretnie jakich).

Skarżący został także pouczony, że skarga do sądu administracyjnego nie może ograniczać się do wskazania naruszenia prawa przez organ administracji (organy), ale konieczne jest sprecyzowanie jaki konkretny akt lub czynność podlegają zaskarżeniu. Również w przypadku skargi na bezczynność (ew. przewlekłość) postępowania należy wskazać, jaki konkretnie akt lub czynność powinny być wydane przez organ. Skarżącemu wskazano także na treść art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej "p.p.s.a.").

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia (...) 2016 r., skarżący wyjaśnił, że skarga z dnia (...) 2015 r. dotyczy bezczynności Burmistrza w zakresie utrwalenia punktów granicznych znakami granicznymi.

Podczas rozprawy sądowoadministracyjnej w dniu (...) 2016 r. stawili się skarżący oraz pełnomocnik organu.

Skarżący oświadczył, że podtrzymuje skargę i domaga się utrwalenia punktów granicznych.

Z kolei pełnomocnik organu wniósł o odrzucenie skargi, względnie jej oddalenie. Uzasadniając pierwszy wniosek pełnomocnik powołał się na prawomocne orzeczenie WSA w Lublinie o sygn. akt III SAB/Lu 19/13. Nadto wskazał, że w dalszym ciągu pozostaje spór co do przebiegu granic i dla jego rozstrzygnięcia właściwy jest sąd powszechny, ponieważ są wskazywane dwa różne przebiegi granic, wobec tego powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego decyzja Burmistrza o rozgraniczeniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na brak właściwości sądu administracyjnego.

Na wstępie należy zauważyć, że na wezwanie Sądu, skarżący wyraźnie sprecyzował, że skarga z dnia (...) 2015 r. dotyczy bezczynności Burmistrza w zakresie utrwalenia punktów granicznych znakami granicznymi.

Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne został określony w art. 3 § 2 pkt 1-9 p.p.s.a. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zgodnie z którym kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w k.p.a. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: "O.p.") oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w k.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI O.p. oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Z powyższych regulacji wynika, że przedmiotem skargi do sądu, niezależnie czy w zakresie bezczynności, czy też przewlekłego prowadzenia postępowania, mogą być tylko i wyłącznie przejawy działalności organów administracji publicznej. Ponadto skarga na bezczynność jest dopuszczalna wówczas, gdy żądane przez stronę skarżącą działanie miałoby przybrać formę decyzji administracyjnej, postanowienia, czynności materialno-technicznej lub indywidualnej interpretacji podatkowej.

W sprawie poddanej sądowej kontroli skarżący zarzuca Burmistrzowi bezczynności w zakresie utrwalenia punktów granicznych znakami granicznymi.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Kwestię rozgraniczenia nieruchomości regulują przepisy rozdziału 6 P.g.k. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.). Zgodnie z treścią zawartych tam przepisów postępowanie rozgraniczeniowe może zostać zakończone zawarciem aktu ugody (art. 31 ust. 4, art. 32 ust. 1 P.g.k.), decyzją o rozgraniczeniu nieruchomości (art. 33 ust. 1), która podlega kognicji sądu (art. 33 ust. 3 P.g.k.), bądź decyzją o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazaniem sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi (art. 34 ust. 1 P.g.k.). Dodać także należy, że przed wydaniem decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami (art. 33 ust. 2 pkt 1 P.g.k.). Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453), jeżeli przebieg granicy został ustalony na podstawie zebranych dowodów, geodeta wykonuje następujące czynności: (1) wskazuje stronom przebieg granicy; (2) stabilizuje punkty graniczne; (3) sporządza protokół graniczny oraz (4) wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu.

W ocenie Sądu, skarżona bezczynność organu nie odnosi się do samodzielnych czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, które mogłyby być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Po wydaniu aktu kończącego postępowanie rozgraniczeniowe istnieje możliwość skutecznego podnoszenia zarzutów co do prawidłowości i legalności czynności podejmowanych w toku postępowania (por. postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 26 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 423/14 oraz postanowienie NSA z dnia 19 września 2014 r., sygn. akt I OSK 2114/14; publ. w Internecie pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Reasumując, żądanie skarżącego nie dotyczy czynności, do których podjęcia zobowiązany jest organ administracji publicznej w formach określonych w art. 3 § 2 p.p.s.a. (decyzja, postanowienie, czynność materialno-techniczna, indywidualna interpretacja podatkowa). Brak właściwości sądu administracyjnego stanowi podstawę do odrzucenia skargi (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SA/Lu 19/13; publ. w Internecie pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.