II SAB/Po 104/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570675

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 października 2018 r. II SAB/Po 104/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na bezczynność Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarga na bezczynność Wojewody nie była opłacona.

Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zarządzeniem z dnia 27 września 2018 r. wezwała skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został prawidłowo doręczony skarżącej w dniu 12 października 2018 r. (k. 16 akt sądowych). W zakreślonym terminie skarżąca nie uiścła wpisu (k. 21 akt sądowych), natomiast pismem z dni 12 października 2018 r. (k. 17 akt sądowych) cofnęła skargę.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym w myśl przepisu art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 58 § 3 powyższej ustawy orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.