Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 846977

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 11 lipca 2011 r.
II SAB/Op 8/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Z. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania postanawia:

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 marca 2011 r., E. K., podający się za pełnomocnika W. Z., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie załatwienia sprawy dotyczącej stwierdzenia nieważności aktu nadania z dnia 6 lipca 1947 r., nr (...), wydanego przez Powiatową Komisje Osadnictwa Rolnego w K.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wniosło o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego jako bezprzedmiotowego i wskazało, że decyzją z dnia 3 grudnia 2010 r., nr (...), stwierdzone zostało wydanie zaskarżonego aktu z naruszeniem prawa.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, z dnia 28 marca 2011 r., E. K. wezwany został do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie przesłane zostało na adres E. K. i tam doręczone adresatowi w dniu 4 kwietnia 2011 r., co potwierdził własnoręcznym podpisem na zwrotnym pocztowym poświadczeniu odbioru przesyłki.

Ponadto, w dniu 24 maja 2011 r. wezwano W. Z. do uzupełnienia braku skargi, poprzez oświadczenie, czy podtrzymuje skargę sporządzoną przez E. K. oraz osobiste podpisanie skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżąca odebrała osobiście przesłane wezwanie w dniu 27 maja 2011 r. za pisemnym pokwitowaniem na pocztowym zwrotnym poświadczeniu odbioru przesyłki.

Do dnia dzisiejszego braki skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej p.p.s.a., określa wymogi formalne przewidziane dla skargi. Stanowi on, że skarga - poza spełnieniem wymogów przewidzianych dla pism w postępowaniu sądowym - winna również zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Z kolei ogólne warunki, którym powinno odpowiadać każde pismo strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym, określone zostały w art. 46 p.p.s.a. Zgodnie z § 1 pkt 4 tego przepisu, pismo winno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, przy czym jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa, natomiast w myśl art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma winno być dołączone również pełnomocnictwo. Obowiązek pełnomocnika w tym zakresie określony został w art. 37 § 1 p.p.s.a., który stanowi, że pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Stosownie zatem do art. 46 § 1 pkt 4 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga winna być podpisana przez uprawnioną osobę, a jeśli wniesiona jest w imieniu skarżącego przez pełnomocnika, zgodnie z art. 46 § 3 P.p.s.a dołączyć do niej należy pełnomocnictwo.

Na zasadzie art. 49 § 1 p.p.s.a. niezachowanie wymogów formalnych skargi skutkuje wezwaniem skarżącego przez sąd do uzupełnienia jej braków w wyznaczonym terminie. W razie nieuzupełnienia braków formalnych skargi, bądź uzupełnienia ich po upływie wyznaczonego terminu, Sąd odrzuca skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Skarga wniesiona w niniejszej sprawie w imieniu W. Z. przez E. K., nie spełniała wymogów formalnych określonych w art. 46 § 3 P.p.s.a, co skutkowało wezwaniem E. K. do uzupełnienia jej braków w zakreślonym terminie. Dostrzec należy, że wymogu określonego w art. 46 § 3 p.p.s.a. nie spełniało załączone pismo W. Z., kierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu i zawierające jej oświadczenie, że podtrzymuje swoje pełnomocnictwo dla E. K. z dnia 7 grudnia 2007 r., które złożone zostało w postępowaniu przed organami administracji publicznej i znajduje się w aktach Kolegium. Zgodnie bowiem z treścią tego pełnomocnictwa, swym zakresem obejmuje ono upoważnienie dla E. K. do reprezentowania W. Z. jedynie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu. Nie jest zatem skuteczne w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczone zostało skutecznie w dniu 4 kwietnia 2011 r. E. K., który odbiór pisma poświadczył własnoręcznym podpisem. Termin do wykonania obowiązku wskazanego w wezwaniu rozpoczął tym samym bieg w dniu 5 kwietnia 2011 r. i upłynął z dniem 11 kwietnia 2011 r.

Pomimo prawidłowego wezwania i pouczenia o skutkach nieuzupełnienia braków, braki formalne skargi nie zostały przez E. K. uzupełnione. W związku z tym, w dniu 24 maja 2011 r. wezwano skarżącą do oświadczenia, czy podtrzymuje skargę i w razie jej podtrzymania do uzupełnienia braków skargi, poprzez osobiste jej podpisanie.

Wezwanie doręczone zostało skarżącej w dniu 27 maja 2011 r. i fakt ten potwierdziła ona własnoręcznym podpisem, stąd termin do wykonania wezwania rozpoczął zatem bieg w dniu 28 maja 2011 r. i upłynął z dniem 3 czerwca 2011 r. Do dnia upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uzupełniła jednak braków formalnych skargi. Uznać tym samym należało, że w niniejszej sprawie zaistniała przesłanka odrzucenia skargi, o której mowa w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Na marginesie, odnośnie wniosku organu o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, odnotować przyjdzie, że umorzenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy postępowanie to zostało prawidłowo i skutecznie wszczęte. Tylko wówczas nie istnieją przeszkody formalne do merytorycznego rozpoznania skargi. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego następuje w momencie skutecznego wniesienia skargi, która nie jest dotknięta brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu (formalnymi, brakiem wpisu). Odmienna sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, w której skutkiem nieuzupełnienia braków formalnych skargi na wezwanie Sądu, nie doszło do wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego. Tym samym niedopuszczalne jest jego umorzenie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.