Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1745924

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 1 czerwca 2015 r.
II SAB/Op 34/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. S., działający w imieniu A Sp. z o.o. z siedzibą w (...), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu polegającą na nierozpoznawaniu w ustawowym terminie, odwołania skarżącej Spółki na decyzję Burmistrza Krapkowic z dnia 8 lipca 2014 r., nr (...) w sprawie odmowy ustalenia na rzecz skarżącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wniosło o jej odrzucenie wskazując, że w sprawie nie wyczerpano trybu zaskarżenia, przewidzianego dla skarg na bezczynność organu.

Na skutek zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu wezwano K.a S. do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi, przez:

- wykazanie, stosownie do art. 29 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, że osoba podpisująca pełnomocnictwo dla K. S. jako upoważnionego do działania w imieniu skarżącej Spółki, jest umocowana do działania w imieniu ww. Spółki, przez przedstawienie dokumentu potwierdzającego takie umocowanie, np. odpisu z KRS;

- wykazanie, że działający w imieniu Spółki należy do kręgu osób, o których mowa w art. 35 cytowanej wyżej ustawy, tzn. mogących reprezentować stronę w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a w braku spełnienia tego warunku o podpisanie skargi przez osobę (lub osoby w przypadku reprezentacji łącznej) umocowane do reprezentowania strony skarżącej.

Ponadto wezwano pełnomocnika strony do wykazania, czy przed wniesieniem skargi na bezczynność organu, wyczerpany został tryb z art. 37 § 1 k.p.a., przez nadesłanie kopii pisma skierowanego do SKO w Opolu, stanowiącego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Powyższe wezwanie, zawierające pouczenie, że niezastosowanie się do jego treści spowoduje odrzucenie skargi, skierowane zostało do K. S. na adres podany w skardze i tam doręczone w dniu 11 maja 2015 r. Świadczy o tym adnotacja na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki oraz podpis osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, tj. podpis A. D. Termin do dokonania żądanych czynności upłynął zatem w dniu 18 maja 2015 r.

Pomimo upływu wskazanego terminu, pełnomocnik strony skarżącej w żaden sposób nie odniósł się do niego, tj. w sprawie nieuzupełniono braków formalnych skargi, ani nie wykazano, że przed wniesieniem skargi strona skarżąca wyczerpała właściwy tryb zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Sąd z urzędu bada w pierwszej kolejności dopuszczalność skargi, ustalając czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, wymienionych enumeratywnie w art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.". Przesłankami tymi są: niewłaściwość sądu (pkt 1), wniesienie po terminie (pkt 2), nieuzupełnienie braków formalnych (pkt 3), zawisłość sprawy (pkt 4), brak zdolności sądowej lub procesowej (pkt 5) oraz niedopuszczalność z innych przyczyn (pkt 6), która występuje m.in. w razie niewyczerpania środków zaskarżenia.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna m.in. czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Natomiast każde pismo strony powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a także wymienienie załączników (art. 46 § 1 p.p.s.a.).

Przed wniesieniem skargi, strona skarżąca powinna, o czym była mowa na wstępie, dochować także właściwy tryb zaskarżenia. Stosownie bowiem do art. 52 § 1 p.p.s.a., skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. W myśl natomiast art. 52 § 2 p.p.s.a., przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Należy zauważyć, że w ramach przedmiotowej sprawy, w przypadku skargi na bezczynność organu, środkiem zaskarżenia, o którym mowa w art. 52 p.p.s.a., jest zażalenie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), dalej zwanej "k.p.a.". Zgodnie z tym przepisem, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 k.p.a. lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Z treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.) wynika, że samorządowe kolegium odwoławcze jest organem wyższego stopnia, dla którego brak organu wyższego w administracyjnym toku instancji. W związku z tym, przed wniesieniem do sądu skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, koniecznym było, w świetle art. 52 § 1 p.p.s.a., wezwanie tego organu do usunięcia naruszenia prawa. Z akt niniejszej sprawy nie wynika, aby skarżąca Spółka skierowała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Z podanych wyżej przyczyn, pismem z dnia 6 maja 2015 r. Sąd wezwał pełnomocnika strony skarżącej o podanie, czy skarga została poprzedzona pisemnym wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa. Pomimo prawidłowego doręczenia ww. pisma w dniu 11 maja 2015 r., Sąd nie uzyskał od niego informacji wskazujących na dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 § 1 p.p.s.a., pomimo tego, że wyznaczony przez Sąd termin upłynął w dniu 18 maja 2015 r.

Powtórzyć w związku z tym należy, że w niniejszej sprawie warunkiem skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu jest uprzednie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, w trybie przewidzianym w art. 37 § 1 k.p.a. Warunek ten będzie spełniony niezależnie od zajętego w tym przedmiocie stanowiska organu, do którego wniesiono środek prawny. Tak więc skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej można wnosić w każdym czasie, ale po złożeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Tę ostatnią okoliczność strona skarżąca jest obowiązana udokumentować przy składaniu skargi.

Stwierdzić przyjdzie zatem, że skarżąca Spółka, przed wniesieniem skargi do sądu na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, nie wezwała organu do usunięcia naruszenia prawa, co powoduje, że złożona przez nią skarga jest niedopuszczalna. Stosownie do treści przepisu art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., Sąd odrzuci skargę, jeżeli z innych przyczyn (innych niż wymienione w pkt 1-5) wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.). Taką inną przyczyną w rozumieniu przepisów ustawy jest wniesienie skargi do sądu bez wyczerpania toku instancji.

Ponadto, w sprawie nie usunięto braków formalnych skargi, przez co zaistniały przesłanki do jej odrzucenia, na zasadzie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Pismo Sądu wzywające do ich usunięcia zostało bowiem doręczone w dniu 11 maja 2015 r., a zatem termin do usunięcia braków formalnych skargi, podobnie jak w przypadku wykazania wyczerpania trybu zaskarżenia, upłynął bezskutecznie w dniu 18 maja 2015 r.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i 6 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.