Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549114

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2014 r.
II SAB/Ol 83/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku spółki A o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. M. i E. M. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

K. M. i E. M. wnieśli skargę do tutejszego Sądu na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia "(...)" r. znak: "(...)" ustalającej na rzecz spółki cywilnej B środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy wiatrowej na działkach o oznaczonych numerach geodezyjnych, przeniesionej następnie na Spółkę A, która została następnie przeniesiona na rzecz spółek C i D.

W dniu 26 września 2014 r.do tutejszego Sądu wpłynęło pismo inwestora - spółki D oraz spółki A, w którym podniesiono, że w sprawie zaistniały okoliczności do wyłączenia od orzekania w niniejszej sprawie sędziego WSA Tadeusza Lipińskiego, na podstawie art. 18 § 1 pkt 5 i art. 19 p.p.s.a.

Postanowieniem z dnia 4 października 2014 r. tutejszy Sąd odmówił wyłączenia sędziego od rozpoznawania sprawy. Odpis postanowienia został doręczony do wiadomości spółce A, która wniosła zażalenie na ww. postanowienie, zawierający wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od wpisu od zażalenia. Zażalenie to zostało odrzucone postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 4 listopada 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jak wynika wprost z treści powołanego przepisu, prawo to przysługuje tylko stronie postępowania. Przepis art. 32 p.p.s.a. stanowi, że w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Spóka A nie może korzystać w niniejszej sprawie z uprawnień przysługujących stronie. Przede wszystkim spółka ta nie jest uczestnikiem niniejszego postępowania sądowego, którego przedmiotem jest bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a skargę na tę bezczynność wnieśli Państwo M. Tylko te podmioty są stronami postępowania sądowego w sprawie o bezczynność i mogą podejmować w jej toku czynności procesowe. Poza tym, z załączonej do pisma z dnia 24 września 2014 r. kopii decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego przedsięwzięcia (k.36), wynika, że spółka A nie jest już inwestorem tylko jest nim spółka C i spółka D Fakt, iż Spółka A złożyła wniosek o wyłączenie sędziego nie czyni jej automatycznie stroną postępowania w sprawie o bezczynność organu, zainicjowanego przez innym podmiot. Podobnie przymiotu strony w niniejszym postępowaniu nie daje Spółce to, iż omyłkowo doręczono jej odpis postanowienia o odmowie wyłączenia sędziego. Prawo pomocy jest instytucją umożliwiającą stronie realizację prawa do sądu w sytuacji, gdy nie jest ona w stanie ponieść tychże kosztów we własnym zakresie. Brak jest podstaw do przyznania tego prawa podmiotowi, który nie dość, że nie jest stroną w postępowaniu, którego przedmiotem jest bezczynność organu, to swoje uprawnienia wynikające z decyzji, co do której toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności, przeniósł na inne spółki prawa handlowego.

Z tych względów orzeczono jak na wstępie, na podstawie art. 243 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.