Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597680

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2018 r.
II SAB/Ol 81/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Kosowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi B. C. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w udzieleniu informacji o stanie sprawy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 października 2018 r. do tutejszego Sądu wpłynęła skarga B. C. (dalej zwanego skarżącym) na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w udzieleniu informacji o stanie sprawy. Skarga ta została przekazana Sądowi przez organ, którego bezczynność zaskarżono, w postaci wydruku dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Wydruk tego dokumentu, na mocy zarządzenia Przewodniczącej Wydziału, został przesłany skarżącemu wraz z wezwaniem do jego podpisania i nadesłania do Sądu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 12), powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 22 października 2018 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu, do Sądu nie wpłynęła jednak skarga opatrzona własnoręcznym podpisem skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 w zw. z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302); dalej jako p.p.s.a., skarga jako pismo w postępowaniu sądowym powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Wymaga przy tym podkreślenia, że podpis pod skargą powinien być własnoręczny. W obowiązującym stanie prawnym, o czym zresztą skarżący został pouczony w skierowanym do niego wezwaniu, nie przewidziano bowiem możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, także tych wnoszonych za pośrednictwem organu, w formie dokumentów elektronicznych, a co za tym idzie także opatrywania skargi podpisem elektronicznym (zob. art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 183 z późn. zm.).

Wyjaśnienia przy tym wymaga, że wobec braku w przepisach p.p.s.a. stosownej regulacji dotyczącej sposobu wnoszenia pism w postępowaniu sądowym, za dopuszczalne uznać należy wniesienie skargi do sądu administracyjnego także w formie dokumentu elektronicznego. Niemniej jednak, w takiej sytuacji skarga obarczona jest brakiem formalnym (w postaci własnoręcznego podpisu), co w świetle art. 49 § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., skutkuje wezwaniem skarżącego do uzupełnienia tego braku formalnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (por. uchwałę NSA z dnia 12 maja 2014 r. sygn. akt I OPS 10/13, ONSAiWSA 2014, Nr 5, poz. 70). Takie wezwanie zostało wystosowane także w niniejszej sprawie, jednak skarżący pomimo upływu zakreślonego terminu nie nadesłał do Sądu własnoręcznie podpisanej skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.