Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566151

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 16 października 2018 r.
II SAB/Ol 75/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.M. na bezczynność Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w O. w udostępnieniu informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

L.M., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na bezczynność Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w O. w udostępnieniu informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 września 2018 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 14 września 2018 r. Zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 21 września 2018 r. Pomimo upływu terminu skarżąca nie uiściła wpisu.

Zgodnie zaś z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.) skarga, od której pomimo wezwania Sądu nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.