Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484410

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 16 lipca 2014 r.
II SAB/Ol 70/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Glabas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lipca 2014 r. sprawy ze skargi I. O. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w udostępnieniu informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 czerwca 2014 r. I. O. przesłała pocztą elektroniczną, na adres e-mail Komendanta Wojewódzkiego Policji, skargę adresowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na bezczynność Komendanta w udostępnieniu informacji publicznej.

W dniu 3 czerwca 2014 r. I. O. poinformowała organ e-mailem, że skargę należy uznać za niebyłą.

W dniu 17 czerwca 2014 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji przekazał powyższą skargę tutejszemu Sądowi wraz z aktami sprawy. Wniósł o odrzucenie skargi wobec jej niepodpisania przez skarżącą.

Na mocy zarządzeń Przewodniczącej Wydziału II z dnia 17 czerwca 2014 r., skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł oraz podpisania skargi nadanej do organu e-mailem i nadesłania jej do Sądu - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania te doręczono skarżącej w dniu 25 czerwca 2014 r.

Wyznaczony termin upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Stosownie do art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.") skarga powinna zawierać m.in. podpis strony. Podpis na dokumencie jest formą złożenia oświadczenia woli lub wiedzy i służy identyfikacji osoby, która to oświadczenie złożyła. Z tych też względów podpis ten powinien być własnoręczny. W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że nie stanowi podpisu mechaniczne jego odbicie, chociażby stanowiło dokładne odtworzenie podpisu (por T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, wyd. 2 LexisNexis, W-wa 2008 r., str. 231).

Złożona skarga jest wydrukiem komputerowym i nie zawiera oryginalnego podpisu skarżącej. W związku z tym wezwano skarżącą do własnoręcznego podpisania skargi i nadesłanie jej do Sądu. Zgodnie z art. 49 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek zaniedbania powyższego obowiązku, przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

W rozpoznawanej sprawie, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), strona skarżąca zobowiązana była do uiszczenia wpisu stałego w kwocie 100 zł.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił wpis w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Mimo prawidłowo doręczonych wezwań do uzupełnienia wskazanych braków formalnych wniesionej skargi oraz zawartego w nich pouczenia o skutkach zaniedbania nałożonych obowiązków, skarżąca nie nadesłała własnoręcznie podpisanej skargi i nie uiścił należnego wpisu, co w świetle przytoczonych przepisów obligowało Sąd do odrzucenia skargi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.