Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2005 r.
II SAB/Ol 40/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. L. na bezczynność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w E. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W. L. powołując się na swoje prawo, jako Prezesa Stowarzyszenia "(...)"oraz radnego Sejmiku Województwa wystąpił pismem z dnia 5 maja 2005 r. do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w E. o udzielenie informacji dotyczących działalności spółdzielni powołując się na prawo wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm).

W odpowiedzi Zarząd Spółdzielni pismem z dnia 16 maja 2005 r. poinformował o potrzebie wskazania podstawy prawnej oraz kompletu dokumentacji uprawniających do żądania udzielenia wnioskowanych informacji.

W dniu 25 maja 2005 r. W. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na zaniechanie działania przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "A " w E. w sprawie udzielenia odpowiedzi na postawione pytania dotyczące kontroli działań podejmowanych przez spółdzielnię. Jako podstawę prawną żądania skarżący wskazał ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - art. 22 ust. 1. Wskazał, iż brak odpowiedzi na postawione pytania traktuje jako odmowę prawa do dostępu do informacji publicznej, które to zaniechanie uprawnia go do wystąpienia ze skargą. Podniósł, iż jako radny Sejmiku Województwa oraz Prezes Stowarzyszenia "(...)" ma prawo i obowiązek sprawowania kontroli nad działalnością spółdzielni mieszkaniowej, która działa w sferze zadań publicznoprawnych oraz korzysta z pieniędzy publicznych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Podnieść należy, iż stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Kontrola ta obejmuje jednak tylko orzekanie w sprawie skarg na akty administracyjne lub czynności z zakresu administracji publicznej, enumeratywnie wymienione w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270, ze zm), jak również obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 tego przepisu. Dopuszczalna jest zatem skarga na bezczynność organów dotycząca procesu podejmowania decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych aktów i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W niniejszej sprawie skarżący domagał się od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w E. udzielenia mu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) informacji i kopii dokumentów wskazanych w złożonym wniosku.

Stosownie do art. 4 powołanej ustawy ustawodawca zakreślił krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej. W art. 4 ust. 1 pkt 1-5 wymienione zostały przykładowo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej, przy czym katalog ten nie ma charakteru katalogu zamkniętego, gdyż katalog ten został poprzedzony ogólnym określeniem jako "władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne".

W tym miejscu wskazać pozostaje, iż wbrew twierdzeniu skarżącego spółdzielnie mieszkaniowe nie działają w sferze zadań publicznoprawnych. Wprawdzie poprzednie orzecznictwo sądowoadministracyjne uznawało spółdzielnie mieszkaniowe jako podmioty, które są zobowiązane do udzielania informacji publicznej w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to aktualnie stanowisko to uległo weryfikacji. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 11 kwietnia 2005 r. sygn. I OPS 1/05 stwierdził, że spółdzielnie mieszkaniowe nie są podmiotami do których ma zastosowanie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej i sąd orzekający w sprawie pogląd ten w pełni podziela.

Prawo obywatela do informacji publicznej określone zostało w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i jest to prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz informacji o działalności osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje także prawo do uzyskania informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego oraz osób i jednostek organizacyjnych, ale tylko w takim zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Zatem konstytucyjne prawo do uzyskania informacji publicznej związane zostało z działalnością organów władzy publicznej, działalnością osób pełniących funkcje publiczne oraz z działalnością innych podmiotów, jeżeli wykonują zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa natomiast jedynie przedmiot tego prawa, którym jest każda informacja o sprawach publicznych - art. 1 ust. 1 ustawy, jednakże tylko w powiązaniu z działalnością ściśle określonych podmiotów, które wskazano w art. 4 ustawy. Aby zatem określony podmiot był zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej musiałby być podmiotem wykonującym zadania władzy publicznej, natomiast spółdzielnie mieszkaniowe działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zm.) oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 116) nie są podmiotami władzy publicznej, jak również nie są podmiotami wykonującymi zadania władzy publicznej, gdyż są dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, które w tej formie organizacyjnej zmierzają do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych, kulturalnych, oświatowych i innych społecznych potrzeb, ale tylko członków tej spółdzielni.

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mieszczą się w pojęciu "władzy publicznej", gdyż nie są władzą publiczną tj. organami państwowymi lub samorządowymi, lub innymi podmiotami sprawującymi w ich imieniu funkcje publiczne. Brak jest także podstaw do uznania, iż spółdzielnie mieszkaniowe wykonują zadania publiczne, jak również dysponują majątkiem publicznym przez który należy rozumieć mienie państwowe, mienie komunalne oraz mienie należące do podmiotów sektora finansów publicznych. Spółdzielnie mieszkaniowe dysponują jedynie majątkiem spółdzielni, który jest prywatną własnością jej członków, a zatem spółdzielnie mieszkaniowe nie dysponują mieniem publicznym ani też nie reprezentują osób, które dysponują takim majątkiem.

W związku z powyższym skarga na bezczynność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w E. wniesiona w niniejszej sprawie jest niedopuszczalna, gdyż spółdzielnia mieszkaniowa nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę należało odrzucić.