Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
II SAB/Ol 29/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Glabas (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Asesor Beata Jezielska, Asesor Katarzyna Matczak.

Protokolant: Ewa Rychcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2005 r. sprawy ze skargi

I. Z. na bezczynność "(...)" Stowarzyszenia A w przedmiocie dostępu do informacji publicznej I. zobowiązuje "(...)" Stowarzyszenie A do udostępnienia skarżącemu I. Z. protokołów zebrań Zarządu Koła od dnia l stycznia 1997 r., do dnia 8 marca 2005 r.; protokołów zebrań Walnych Zebrań Członków A za okres od dnia l stycznia 1997 r. do dnia 8 marca 2005 r.; uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków "(...)" od dnia l stycznia 1997 r. do dnia 8 marca 2005 r. oraz uchwał, poleceń i zarządzeń wydanych przez Zarząd Główny "(...)" dotyczących A -w części w jakiej zawierają one informację publiczną;

II.

oddala skargę w pozostałym zakresie;

III.

zasądza od "(...)" Stowarzyszenia A na rzecz skarżącego kwotę 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu części kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 kwietnia 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wpłynęła skarga I. Z. na bezczynność "(...)" Stowarzyszenia A w przedmiocie nieudzielania skarżącemu informacji, o jakie wnosił w piśmie z dnia 7 lutego 2005 r.

W uzasadnieniu skargi I. Z. wskazał, iż w przedmiotowym wniosku zażądał udostępnienia protokołów zebrań Zarządu Koła od dnia l stycznia 1997 r. oraz pierwopisów tych protokołów, protokołów zebrań Walnych Zebrań Członków Koła od dnia l stycznia 1997 r. oraz pierwopisów tych protokołów, uchwał podjętych przez Zarząd i Walne Zebranie Członków Koła od dnia l stycznia 1997 r. oraz pierwopisów tych uchwał, uchwał, poleceń i zarządzeń wydanych przez Zarząd Główny "(...)" Stowarzyszenia "(...)" dotyczących Koła "(...)" od dnia l stycznia 1997 r., regulaminów Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Koła "(...)" od dnia l stycznia 1997 r. oraz regulaminów wszystkich placówek Koła w "(...)". Podniósł, iż w związku z brakiem odpowiedzi na ten wniosek, w dniu 23 lutego 2005 r. wystąpił o zaprzestanie bezczynności i wezwał Koło do udostępnienia żądanych informacji publicznych. W odpowiedzi na to wezwanie, w dniu 3 marca 2005 r. otrzymał odpowiedź, zgodnie z którą informacje, o które wnosi nie zostaną mu udostępnione, gdyż Stowarzyszenie nie podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku z powyższym, skarżący w dniu 8 marca 2005 r. ponownie wystąpił do Koła o rozpatrzenie wniosku z dnia 7 lutego 2005 r., wzywając jednocześnie do usunięcia naruszeń prawa poprzez udzielenie żądanych informacji. W dniu 14 marca 2005 r. skarżący otrzymał pismo Zarządu Koła informujące, iż nie sprecyzował o jaką informację wnosił, a następnie, w dniu l kwietnia 2005 r., w odpowiedzi na jego kolejne pismo z dnia 17 marca 2005 r., otrzymał odpowiedź, zgodnie z którą informacje, o które wnosi nie zostaną mu udostępnione, gdyż w ocenie Zarządu Koła brak jest podstaw do udzielenia skarżącemu informacji o sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia, które nie są ponadto informacjami publicznymi.

Skarżący podniósł, iż w jego ocenie Stowarzyszenie spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż zgodnie z zaświadczeniem Starostwa Powiatowego, otrzymuje ono dotacje na realizację zadań publicznych. Wskazał, iż zgodnie z art. 1 powołanej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną. Za "sprawy publiczne", w świetle art. 61 w związku z art. 7, 15, 16 i 17 Konstytucji RP, uznać należy natomiast działania, w każdym zakresie, wykonywane między innymi przez inne osoby oraz jednostki organizacyjne, które reprezentują inne osoby lub wykonują zadania publiczne lub zaliczają się do grona gospodarujących mieniem publicznym. "(...)" Stowarzyszenie "(...)" spełnia wszystkie te wymogi.

Skarżący podniósł ponadto, iż powołana ustawa wskazuje poszczególne informacje, które powinny być udostępnione. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy stanowi, iż udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności zaś treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć. Dokumentem urzędowym, w rozumieniu ustawy, jest natomiast treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie, a więc w ocenie skarżącego także treść uchwał, zarządzeń oraz wszelkiego rodzaju protokołów z zebrań. Ponadto, w art. 6 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, ustawodawca w sposób jednoznaczny wskazał, iż udostępnieniu podlega również informacja publiczna o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1. Wymóg ten spełniają zatem wszelkiego rodzaju regulaminy obowiązujące w Stowarzyszeniu.

W odpowiedzi na skargę, Koło "(...)" Stowarzyszenie A, wnosząc o jej oddalenie, wskazało, iż nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji w zakresie żądanym przez skarżącego. Podniosło, iż z przepisów art. 3 i 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wynika obowiązek Stowarzyszenia udostępnienia skarżącemu protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia oraz uchwał i poleceń wydawanych przez te organy. Wskazało, iż nie są to informacje o charakterze publicznym, bowiem nie dotyczą spraw związanych bezpośrednio z realizacją zadań publicznych lub dysponowaniem majątkiem publicznym przez Stowarzyszenie. Zarząd Koła nie widzi zatem podstaw prawnych do przekazania skarżącemu dokumentów dotyczących statutowej działalności Stowarzyszenia, których treść nie stanowi w całości informacji publicznej, która powinna być udostępniona szerokiej publiczności bez względu na dobro podopiecznych Stowarzyszenia. Dodało również, iż Zarząd Koła jest gotowy udzielić skarżącemu informacji dotyczących wykorzystywania przez Koło środków publicznych na finansowanie działalności, ale po uprzednim sprecyzowaniu przez skarżącego zakresu i tematyki żądanych informacji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Przedmiotem skargi, rozpoznawanej w niniejszej sprawie, jest bezczynność Koła "(...)" Stowarzyszenia A w zakresie braku udostępnienia informacji publicznych, o jakie wnosił skarżący w piśmie z dnia 7 lutego 2005 r.

Wskazać należy, że zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, do udostępniania informacji publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

W niniejszej sprawie, nie powinno zatem budzić wątpliwości, że "(...)" Stowarzyszenie "(...)", jako jednostka organizacyjna, która dysponuje środkami publicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia, stanowi podmiot obowiązany do udostępniania informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy.

Informacją publiczną jest natomiast, w świetle art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 tej ustawy. Mając na uwadze treść art. 61 Konstytucji RP, można stwierdzić ponadto, iż informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących zadania władzy publicznej i gospodarujących mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że Koło "(...)" Stowarzyszenia A było zobowiązane podmiotowo do udostępniania każdej informacji związanej ze swoim funkcjonowaniem (rozumianym szeroko) oraz wytworzonej przez siebie lub odnoszącej się do niej, noszącej cechy informacji publicznej.

W tym też zakresie, uznając skargę za uzasadnioną, Sąd postanowił zobowiązać Koło "(...)" Stowarzyszenia A do udostępnienia skarżącemu uchwał, poleceń i zarządzeń wydanych przez Zarząd Główny "(...)" Stowarzyszenia "(...)" dotyczących Koła A oraz protokołów zebrań Zarządu Koła, protokołów zebrań Walnych Zebrań Członków Koła, uchwał podjętych przez Zarząd i Walne Zebranie Członków Koła z okresu od dnia l stycznia 1997 r. do dnia 8 marca 2005 r. (tj. od dnia, który skarżący wskazał jako początkowy we wniosku z dnia 7 lutego 2005 r. do dnia, w którym skarżący wezwał pozostające w stanie bezczynności Koło A do usunięcia naruszenia prawa), w części w jakiej wskazane nośniki informacji zawierają informację publiczną.

W celu wykonania nałożonego przez Sąd obowiązku, Koło "(...)" Stowarzyszenie A powinno poddać szczegółowej analizie treść wskazanych wyżej dokumentów i ocenić w jakim zakresie informacje w nich zawarte stanowią informację publiczną. W tym też zakresie powinno udostępnić ją skarżącemu, pamiętając przy tym, że zakres udzielonej informacji może być, w świetle art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ograniczony między innymi ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem na ochronę danych osobowych oraz prawo do prywatności osoby fizycznej. Koło A powinno zatem każdorazowo rozważyć, czy z uwagi na ochronę danych osobowych, tajemnicę zawodową, służbową, państwową, skarbową, statystyczną, czy inną tajemnicę ustawowo chronioną bądź prawo do prywatności, informacja ta może być udostępniona wnioskodawcy.

Wskazać jednocześnie należy, że udostępnienie informacji publicznej powinno nastąpić w sposób określony w art. 14 powołanej ustawy. Odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić natomiast w drodze decyzji, wydanej na podstawie art. 16 w związku z art. 17 ust. 1 powołanej ustawy. W zakresie w jakim żądanie skarżącego nie będzie dotyczyć informacji publicznej, Koło A powinno powiadamiać skarżącego w formie zwykłego pisma, iż jego wniosek nie znajduje w tym zakresie podstaw w przepisach prawa.

Skargę na bezczynność Koła "(...)" Stowarzyszenia A w części w jakiej skarżący żądał udostępnienia pierwopisów określonych wyżej protokołów zebrań Zarządu Koła i Walnych Zebrań Członków oraz pierwopisów uchwał podjętych przez wskazane organy Koła, a ponadto regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Koła A i regulaminów wszystkich placówek Koła A, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał natomiast za bezzasadną i w tej części skargę oddalił.

Wskazać należy, że obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez władze publiczne i inne podmioty wykonujące zadania publiczne nie dotyczy informacji ogólnodostępnej. Wniosek zainteresowanego rodzi po stronie dysponenta informacji obowiązek jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w publicznym obiegu, a więc zainteresowany nie może się z nią. zapoznać inaczej, niż składając wniosek o udzielenie informacji do organu władzy publicznej lub innego podmiotu wykonującego zadania publiczne. Regulaminy jako akty ustalające ogólne wzorce postępowania mają natomiast charakter ogólnodostępny i stwierdzenie to dotyczy zarówno regulaminów placówek stowarzyszenia podlegających Kołu A, jak i regulaminów zebrań z Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. Wskazany przez skarżącego § 6 Regulaminu Koła nie daje podstaw do przyjęcia, iż każdorazowo ustalany był nowy regulamin zebrania, a wskazuje jedynie na obowiązek uchwalenia regulaminu zebrań i obradowania zgodnie z każdorazowo przyjętym porządkiem obrad. Tym samym, Koło "(...)" Stowarzyszenia A nie miało obowiązku udostępniać skarżącemu żądanych regulaminów. Nie miało również obowiązku udostępniać pierwopisów protokołów i uchwał, które, o ile w ogóle były sporządzane, stanowią materiały robocze. Dokumentem końcowym, stanowiącym nośnik informacji publicznej jest natomiast sam protokół i uchwała sporządzone i podjęte w określonym trybie.

W świetle powyższego, na podstawie art. 145 § 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji. O zwrocie części kosztów postępowania orzeczono natomiast stosownie do art. 206 powołanej wyżej ustawy.