Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785566

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 7 września 2015 r.
II SAB/Ol 20/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Osipuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia "(...)" - redaktora naczelnego dziennika "(...)" na pkt 2 postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Ol 20/15 w sprawie ze skargi "(...)" - redaktora naczelnego dziennika "(...)" na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku "(...)" w "(...)" w udzieleniu informacji publicznej postanawia

1)

uchylić pkt 2 postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Ol 20/15;

2)

zasądzić od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku "(...)" kwotę 477 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem) na rzecz skarżącego, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;

3)

zwrócić skarżącemu kwotę 200 zł (słownie dwieście złotych) tytułem uiszczonych wpisów od zażaleń.

Uzasadnienie faktyczne

W punkcie 2 postanowienia z dnia 10 sierpnia 2015 r., Sąd zasądził od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku "(...)" na rzecz skarżącego kwotę 357 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Zażalenie na to rozstrzygnięcie wniósł skarżący "(...)", reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wnosząc o zmianę postanowienia w tym punkcie i przyznanie skarżącemu, oprócz zasądzonego już zwrotu wpisu, kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, w wysokości łącznej 357 zł, również wpisu od zażalenia i wynagrodzenia radcy prawnego sporządzającego zażalenie z dnia 2 lipca 2015 r., w kwocie łącznie 220 zł, a także zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów niniejszego postępowania zażaleniowego w wysokości 100 zł tytułem wpisu od zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), powoływanej dalej jako: p.p.s.a., jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

Wobec oczywistej zasadności zażalenia, Sąd postanowił je uwzględnić i sprawę w zakresie kosztów postępowania rozpoznać na nowo.

Okolicznością bezsporną jest, że w niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia była bezczynność organu, zgodnie zatem z art. 231 p.p.s.a. oraz § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) i przy uwzględnieniu art. 219 § 2 p.p.s.a., wpis od przedmiotowej skargi wynosił 100 zł. Nie ulega też wątpliwości, że skarżącemu przysługiwał zwrot opłaty od udzielonego pełnomocnictwa (17 zł) i zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 240 zł, stosownie do § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490).

Zasadnie skarżący zarzucił, że do kosztów postępowania należy również zaliczyć koszt postępowania zażaleniowego w wysokości 120 zł, jako kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw (art. 200 p.p.s.a.) (zob. postanowienia NSA z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt II OZ 723/15 i II OZ 724/15, dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Tym samym wysokość kosztów postępowania wynosi 447 zł.

O zwrocie wpisu od zażaleń z dnia 2 lipca 2015 r. i z dnia 17 sierpnia 2015 r. orzeczono na podstawie art. 225 p.p.s.a., gdyż zgodnie z art. 227 § 2 p.p.s.a., od zażaleń na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy, nie pobiera się opłat sądowych.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.