Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2005 r.
II SAB/Ol 19/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Hanna Raszkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 marca 2005 r. sprawy ze skargi E. T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie przyznania odszkodowania, postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 stycznia 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wpłynęła skarga E. T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odszkodowania za straty powstałe w wyniku wydania sprzecznej z prawem decyzji z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym samochodu marki "A" nr rej. "(...)".

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej odrzucenie lub ewentualne oddalenie. W uzasadnieniu stwierdziło, że postępowanie w sprawie z wniosku skarżącego o przyznanie odszkodowania, zostało zawieszone z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. W ocenie organu niedopuszczalne jest wniesienie skargi na bezczynność, dopóki we właściwym trybie nie zostanie wzruszone ostateczne postanowienie o zawieszeniu postępowania lub nie zostanie podjęte postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 tegoż przepisu, tj. gdy organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji administracyjnych, postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty, postanowień wydanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie oraz innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W myśl natomiast art. 52 § 4 cytowanej ustawy, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. W tym przypadku, stosownie do art. 53 § 2, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Skarżący skierował wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania wraz ze skargą na bezczynność i przewlekłość postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 15 listopada 2004 r. Zatem termin do wniesienia skargi na bezczynność tego organu upłynął w dniu 14 stycznia 2005 r.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), należało postanowić jak w sentencji.