Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 12 kwietnia 2005 r.
II SAB/Ol 17/05

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2005 r. sprawy ze skargi E. K. i Z. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na dobudowie balkonu

I.

zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do wydania orzeczenia w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na dobudowie balkonu wraz z zadaszeniem w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. P. w M. w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wyroku wraz z aktami sprawy;

II.

zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz skarżących E. K. i Z. K. kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

E. K. i Z. K. wystąpili do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ze skargą na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie dotyczącej dobudowy balkonu na własny koszt. Z załączonych pism kierowanych do organu wynika, że występowali o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na dobudowie balkonu wraz z zadaszeniem od strony dużego pokoju w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. P. w M. i do chwili obecnej nie rozpatrzono ich wniosku w tej sprawie. Wyjaśnili, iż występowali z zażaleniem na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które postanowieniem z dnia "(...)"lipca 2003 r. Nr "(...)" uwzględniło zażalenie i wyznaczyło organowi I instancji 14-dniowy termin do wydania decyzji. Pomimo upływu wyznaczonego terminu do chwili obecnej w tej sprawie nie zapadło żadne orzeczenie, a jedynie kolejnymi pismami organ informował stronę skarżącą o braku swojej zgody na planowaną inwestycję.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta i Gminy wniosła o jej oddalenie. Podano, iż E. K. jest najemczynią lokalu mieszkalnego położonego na terenie szkoły przy ul. P., stanowiącego własność Gminy. Umowa zawarta jest z najemczynią na czas wykonywania zawodu nauczycielki, przy czym od kilku lat wspólnie zamieszkuje z nią Z. K. Wprawdzie strona skarżąca wystąpiła pismem z dnia 12 lutego 2003 r. o wyrażenie zgody na dobudowę balkonu wraz z zadaszeniem lecz po sprawdzeniu warunków zamierzonego przedsięwzięcia pismem z dnia l października 2003 r. odmówiono jej zgody na planowaną inwestycję. Wyjaśniono, iż zamierzenie to kolidowałoby z przeznaczeniem budynku, który stanowi obiekt użyteczności publicznej, gdyż znajdują się w nim szkoła podstawowa i gimnazjum.

Nadto argumentowano, iż w sprawie nie zachodziła konieczność wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, skoro nie zachodziły przesłanki określone w art. 39 ust. 1 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zm).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1269) sądy administracyjne sprawują kontrolę wykonywania administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów. Bezczynność taka ma miejsce w przypadku gdy w terminie ustalonym przez prawo organ nie podjął żadnych czynności w sprawie, jak również wówczas gdy nie zakończył postępowania wydaniem decyzji, postanowienia lub też innego aktu, do którego był prawnie zobowiązany.

Skarga wniesiona w niniejszej sprawie zasługuje na uwzględnienie.

Zważyć należy, iż zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stanowią inaczej. Organ zobowiązany jest zatem przede wszystkim do rozpatrzenia wniosku strony i podjęcia rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, zaś inny sposób załatwienia sprawy - jako odstępstwo od tej zasady - może nastąpić jedynie w ściśle określonych przypadkach. Ponadto wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony następuje z zasady z dniem doręczenia żądania organowi (art. 61 § 3 k.p.a.). Jedynie w przypadku, gdy podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

W niniejszej sprawie wniosek strony złożony w dniu 12 maja 2003 r. dotyczył ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na dobudowie balkonu wraz z zadaszeniem od strony dużego pokoju w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. P. w M., co potwierdził organ w odpowiedzi na skargę. Zgodnie zatem z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zm.) w sprawach ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu orzeka się, w drodze decyzji, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1, na podstawie przepisów szczególnych. Nie przesądzając zatem o merytorycznej treści rozstrzygnięcia w tej sprawie, gdyż kwestia ta nie stanowi przedmiotu niniejszej skargi, właściwy organ którym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy miał ustawowo określony obowiązek aby sprawę w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu rozpatrzyć poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Jeżeli nawet organ reprezentował stanowisko, iż w tej sprawie planowana inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunków zabudowy, na co wskazuje w odpowiedzi na skargę, to winien to stanowisko przedstawić w formie prawem przewidzianej - decyzji administracyjnej, od której służą określone środki zaskarżenia. Załatwianie sprawy pismem ogranicza prawa strony wnioskującej, gdyż nie ma ona możliwości zweryfikowania tak podjętego rozstrzygnięcia w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na marginesie natomiast pozostaje jedynie wyjaśnić, że na etapie postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wnioskodawca nie musi legitymować się tytułem prawnym do gruntu, dla którego występuje o ustalenie takich warunków. Także na tym etapie postępowania nie musi posiadać żadnej zgody właściciela nieruchomości na planowaną inwestycję.

Wobec powyższego Sąd uznał, iż skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy jest uzasadniona i na zasadzie art. 149 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270, ze zm) orzekł jak w pkt 1 sentencji wyroku. Miesięczny termin na wydanie orzeczenia w sprawie Sąd wyznaczył z uwagi na fakt, iż stosownie do art. 35 § 3 k.p.a. jest to wystarczający termin na załatwienie wniosku strony skarżącej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla określonej wyżej inwestycji budowy balkonu wraz z zadaszeniem, gdyż nie należy ta sprawa do szczególnie skomplikowanych, a zatem brak jest uzasadnienia dla wyznaczenia dłuższego terminu dla jej rozpatrzenia.

O zwrocie kosztów orzeczono stosownie do art. 200 w związku z art. 205 § 2 tej ustawy. Z uwagi na bezczynność organu nie orzekano stosownie do art. 152 tejże ustawy o wykonalności zaskarżonego aktu lub czynności z uwagi na ich brak.