Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 5 kwietnia 2005 r.
II SAB/Ol 15/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sędziowie Asesorzy WSA: Marzenna Glabas, Bogusław Jażdżyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2004 r. sprawy ze skargi M. B. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 października 2004 r. Sygn. akt II SA/Ol 534/04 postanawia - - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 stycznia 2005 r. M. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, skargę na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wykonania wyroku z 14 października 2004 r. sygn. akt II SA/Ol 534/04. W uzasadnieniu skargi podniosła, iż została poinformowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, że powyższy wyrok nie zobowiązuje Ośrodka do podjęcia w stosunku do niej działań z zakresu pomocy społecznej.

W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu przedłożonego pisma procesowego organ wyjaśnił, że w dniu 21 grudnia 2004 r. do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 października 2004 r., którym uchylono decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z "(...)"lipca 2004 r. i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji z "(...)"kwietnia 2004 r. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego bezzwrotnego na pokrycie kosztów wynajmu pokoju w wysokości SOOzł Stosownie do wytycznych zawartych w wyroku, organ I instancji przeprowadził postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia treści żądania strony przeprowadzając w dniu 5 stycznia 2005 r. wywiad środowiskowy. W związku z ustaleniem, iż skarżąca wnosi o przyznanie pomocy mającej na celu jej życiowe usamodzielnienie się, w tym pomocy na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, decyzją z dnia "(...)"stycznia 2005 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznał M. B. jako wychowance rodziny zastępczej, świadczenie na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju hotelowego. Organ I instancji argumentował dalej, iż M. B. od tej decyzji nie złożyła odwołania, a skarga do sądu administracyjnego została wniesiona w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z 16 lutego 2005 r. M. B. została wezwana w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi do przedłożenia dokumentu potwierdzającego pisemne wezwanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wykonania wyroku Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 października 2004 r. W wykonaniu tego zarządzenia skarżące nie przedłożyła takiego dokumentu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Treść powyższego przepisu wskazuje w sposób nie budzący wątpliwości, iż wniesienie skargi w tym trybie możliwe jest wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu organu do wykonania wyroku sądu. Brak takiego wezwania skutkuje koniecznością odrzucenia skargi. W sprawie jak wskazano wyżej, skarżąca nie wezwała organu do wykonania wyroku z 14 października 2005 r., dlatego też Sąd zobowiązany był skargę odrzucić.

W tym miejscu wskazać jednak należy, iż M. B. wniosek o całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju złożyła 1 marca 2004 r. Organy obu instancji odmawiając przyznania jej tego świadczenia orzekły, iż za ten okres pomoc na pokrycie kosztów wynajmu skarżącej nie przysługuje. Z kolei decyzją z "(...)"stycznia 2005 r. przyznano M. B. pomoc pieniężną na dofinansowanie opłaty związanej z wynajęciem pokoju za okres od stycznia 2005 r. do marca 2005 r. Z powyższego wynika, iż w istocie wniosek skarżącej z l marca 2004 r. o pokrycie kosztów wynajmu za okres od marca do grudnia 2004 r. nie został rozpoznany. Dlatego też organ winien rozpoznać tenże wniosek zgodnie z jego treścią według wskazań zawartych w wyroku z 14 października 2004 r.

Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 154 § 1, w związku art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę należało odrzucić.