Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 17 marca 2005 r.
II SAB/Ol 14/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 marca 2005 r. sprawy ze skargi W. K. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie udostępnienia akt sprawy - zasiłek rodzinny postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W. K. w piśmie z dnia 17 grudnia 2004 r. zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. o wydanie odpisu dokumentów zgromadzonych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych.

Dnia 30 grudnia 2004 r. W. K. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia akt sprawy.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. W uzasadnieniu podniósł, że z pisma skarżącej z dnia 17 grudnia 2004 r. nie wynikało, które wnioski i załączniki chce uzyskać, dlatego została poproszona o sprecyzowanie swoich oczekiwań na piśmie. Na jej wniosek z dnia 2 lutego 2005 r. wydano kopię wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych z dnia 5 maja 2004 r. wraz z załącznikami oraz kopię wniosku z dnia 24 września 2004 r..

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2004 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia, na mocy § 2 tego artykułu, należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia przewidziany w ustawie, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Skarżąca wniosła skargę na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia akt sprawy. Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na bezczynność organu przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia. Skarżąca przed wniesieniem skargi nie złożyła zażalenia, a zatem nie wyczerpała przewidzianych w ustawie środków zaskarżenia.

W tej sytuacji, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.