Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 9 lutego 2005 r.
II SAB/Ol 11/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marzenna Glabas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2005 r. sprawy ze skargi W. I. na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie podłączenia do miejskiej sieci centralnego ogrzewania postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W. I. wniosła skargę na bezczynność Rady Miejskiej w L. w przedmiocie żądania podłączenia do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

Pismem z dnia 26 stycznia 2005 r. W. I. cofnęła skargę.

Z tej przyczyny, wobec niestwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postępowanie sądowo-administracyjne należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.