Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 11 lipca 2006 r.
II SAB/Lu 97/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sędziowie: NSA Krystyna Sidor, WSA Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi Z. W. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej zasiłku stałego wyrównawczego oraz dodatków do zasiłku postanawia

I.

umorzyć postępowanie;

II.

przyznać (...) K. A. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Uzasadnienie faktyczne

Z.W. złożył w dniu 23 listopada 2005 r. skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego, polegającą na niezałatwieniu w terminie jego wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją z dnia 20 marca 2002 r. Nr SKO.(...) uchylającą decyzję wydaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 29 stycznia 2002 r. Nr (...) w sprawie odmowy przyznania zasiłku stałego wyrównawczego oraz dodatku do tego zasiłku.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wnosi o oddalenie skargi.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę organ orzekający podał, że w związku z wnioskiem skarżącego o wznowienie postępowania - postanowieniem z dnia 9 lipca 2002 r. Kolegium zawiesiło postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd skargi Z. W. na decyzję kasacyjną z dnia 20 marca 2002 r. To postanowienie Kolegium również zostało zaskarżone do sądu administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie wyrokiem w sprawie NSA/Lu 468/02 oddalił skargę na decyzję Kolegium oraz postanowieniem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygnatura akt SA/Lu 939/02 odrzucił skargę na postanowienie Kolegium zawieszające postępowanie.

Decyzją z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr SKO(...), Kolegium podjęło zawieszone postępowanie i odmówiło wznowienia postępowania zakończonego decyzją Kolegium z dnia 20 marca 2002 r.

Nie można zatem - zdaniem Kolegium - mówić o bezczynności organu, bowiem wniosek skarżącego został merytorycznie rozpatrzony.

W piśmie z dnia 10 lipca 2006 r. zatytułowanym "Aneks do skargi z dnia 22.11.05" Z. W. oświadcza, że " z uwagi na wyjaśnienie SKO (odp. na skargę z 23.12.05) wycofuje skargę".

Na rozprawie w dniu 11 lipca 200 6 r. pełnomocnik skarżącego po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 10 lipca 2006 r. wnosił o umorzenie postępowania i zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd (...).

W sprawie niniejszej, skarżący reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika złożył oświadczenie o cofnięciu skargi, dając wyraz temu, że rezygnuje z realizacji prawa do sądu, którego treścią jest poddanie sądowej kontroli bezczynności organu administracji.

Zdaniem Sądu cofniecie skargi jest w tym przypadku dopuszczalne, bowiem nie zmierza ono do obejścia prawa, ani też nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

Jak wynika z akt administracyjnych wniosek skarżącego o wznowienie postępowania został merytorycznie rozpatrzony i postępowanie zostało zakończone wydaniem decyzji.

Mając zatem na względzie powyższe okoliczności Sąd uznał, iż skarżący skutecznie cofnął skargę i na podstawie art. 161 § 1 pkt wyżej cytowanej ustawy umorzył postępowanie.

Orzeczenie o zwrocie kosztów niezapłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uzasadnia art. 250 wyżej cytowanej ustawy i § 2, § 14 pkt 2 lit. "c" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późniejszym zmianami).