Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 21 grudnia 2005 r.
II SAB/Lu 90/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Kierek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i J. małż. H. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wybudowanego ogrodzenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. i J. małż. H. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego podnosząc, że organ ten nie rozpoznał ich sprawy z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...).

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę do sądu administracyjnego jest dopuszczalna po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jakie służyły skarżącemu w postępowaniu przed organem administracji.

W sprawie skargi na bezczynność organu - zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a.-takim środkiem zaskarżenia jest zażalenie, które powinno być wniesione do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Z akt sprawy wynika, że skarżący nie wnieśli takiego zażalenia, a zatem z uwagi na to, że nie wyczerpali oni przewidzianego w art. 52 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi trybu skarga podlega odrzucenia na podstawie art. 58 § 1pkt.6 cyt. ustawy.