Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 5 lipca 2006 r.
II SAB/Lu 88/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na bezczynność Starosty w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na bezczynność Starosty podnosząc, że organ ten nie rozpoznał jego sprawy w przedmiocie scalenia gruntów obrębu (...), gm. (...).

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga do sądu administracyjnego jest dopuszczalna po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jakie służyły skarżącemu w postępowaniu przed organem administracji.

W sprawie skargi na bezczynność organu - zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a.-takim środkiem zaskarżenia jest zażalenie, które powinno być wniesione do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Z akt sprawy wynika, że skarżący nie wniósł takiego zażalenia, a zatem nie wyczerpał trybu postępowania przewidzianego w art. 37 § 1 k.p.a. w zw. z art. 52 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z powyższych względów skarga nie może być rozpoznana merytorycznie i podlega odrzucenia na podstawie art. 58 § 1pkt.6 powołanej ustawy.