Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 grudnia 2005 r.
II SAB/Lu 84/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Kierek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Z. na bezczynność Starosty w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić T. Z. kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem połowy uiszczonego wpisu, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie).

Uzasadnienie faktyczne

T. Z. wniósł skargę na bezczynność Starosty w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

W dniu 6 grudnia 2005 r. przed referendarzem sądowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie odbyło się posiedzenie mediacyjne, na którym obecne strony za zgodą uczestników postępowania zawarły ugodę.

Mocą tej ugody pełnomocnik organu zobowiązał się do dnia (...) do ustalenia powierzchni działek Nr (...) i (...), do (...) do wystąpienia do Prezydenta Miasta o wydanie decyzji podziałowej dotyczącej działek Nr (...) i (...), do (...) wydać decyzję dotyczącą zwrotu lub odmowy zwrotu działek Nr (...) i (...).

W związku z zawartą ugodą skarżący T. Z. cofnął skargę.

W tej sytuacji postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Rozstrzygnięcie o kosztach zapadło na podstawie art. 232 § 1pkt.2 cyt. ustawy.