Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 listopada 2005 r.
II SAB/Lu 82/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Kierek.

Sędziowie: WSA Joanna Cylc-Malec (spr.), NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2005 r. sprawy ze skargi M. G. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 20 września 2005 r. M. G. podnosi opieszałość Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Podaje, że osobiście odebrała w dniu 7 kwietnia 2005 r. decyzję z dnia (...) marca 2005 r. uchylającą w całości decyzję z dnia (...) czerwca 2005 r. Twierdzi, że nie otrzymała awiza przesyłki, zaś w marcu i na początku kwietnia 2005 r., ze względu na obfite opady śniegu, nie było dojazdu na jej posesję. Przez kilka tygodni w dniach nauki szkolnej przebywała z dzieckiem u rodziny w L. Po odebraniu decyzji została ustnie pouczona o 30-dniowym terminie złożenia odwołania. Odwołanie takie złożyła w dniu 15 kwietnia 2005 r. Dnia 11 lipca 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie.

Wezwana do sprecyzowania skargi M. G. w piśmie z dnia 4 października 2005 r. podała, iż złożona przez nią skarga stanowi skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wnosi o jej oddalenie, podnosząc, że skarga na bezczynność jest chybiona, bowiem została złożona do Sądu po wydaniu przez SKO postanowienia z dnia 11 lipca 2005 r. stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie to doręczono skarżącej w dniu 22 lipca 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna.

Wprawdzie zgodnie z brzmieniem art. 35 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, to w sprawie niniejszej wyjaśnienia przez organ orzekający wymagała kwestia doręczenia skarżącej decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyjaśnienie w tej sprawie wraz z kopią pocztowej książki nadawczej Samorządowe Kolegium Odwoławcze otrzymało w dniu 8 lipca 2005 r. (piątek), zaś postanowienie wydano w dniu 11 lipca 2005 r. (poniedziałek).

Skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego skarżąca wniosła do tutejszego Sądu w dniu 20 września 2005 r., a więc po wydaniu postanowienia. Jeżeli przed dniem orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność, organ administracji publicznej wydał decyzję lub inny akt, choćby z przekroczeniem ustawowych terminów, oznacza to, że organ nie pozostaje w stanie bezczynności i Sąd nie może uwzględnić skargi stosownie do uprawnień, jakie ma na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nie może bowiem zobowiązać organu do wydania określonego aktu lub podjęcia czynności, które przed dniem orzekania zostały wydane lub podjęte (wide wyrok NSA-OZ w Krakowie z dnia 12 czerwca 2003 r. II SAB/Kr 144/02, niepubl. i wyrok NSA-OZ w Krakowie z dnia 13 lutego 2003 r. II SAB/Kr 155/01, niepubl.).

Mając na względzie powyższe okoliczności i na podstawie art. 151 wyżej cytowanej ustawy należało skargę oddalić.