Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 21 lutego 2005 r.
II SAB/Lu 8/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. R. na bezczynność Prezydenta Miasta postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 52 par. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeśli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. W przypadku bezczynności organu warunkiem formalnym wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest wniesienie zażalenia do organu wyższego stopnia w trybie art. 37 § 1 k.p.a.

Wobec niewyczerpania przysługujących stronie środków zaskarżenia skargę jako niedopuszczalną na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 powołanej ustawy należało odrzucić.