Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 września 2005 r.
II SAB/Lu 66/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Wiesława Achrymowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nabycia gruntów gminnych postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

E. S. wystąpiła na drogę postępowania sądowoadministracyjnego ze skargą na bezczynność Wójta Gminy, wywodząc nierozpatrzenie jej żądania nabycia w drodze bezprzetargowej określonych gruntów gminnych.

Zobligowana do wykazania, że przed wystąpieniem ze skargą na drogę postępowania sądowoadministracyjnego, złożyła zażalenie na niezałatwienie sprawy w ustawowym terminie, skierowane do właściwego organu administracji publicznej wyższego stopnia, skarżąca nie udokumentowała by uczyniła zadość tej czynności proceduralnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w zaistniałej sytuacji proceduralnej zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę można wnieść po uprzednim obligatoryjnym wyczerpaniu ustawowo stanowionych środków zaskarżenia a wymienionych wart. 52 § 2 powołanej wyżej ustawy. Podlega do nich zaliczeniu także zażalenie kierowane wyłącznie do organu administracji publicznej wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w ustawowym terminie przez organ pierwszej instancji, przewidziane mocą art. 37 § 1 k.p.a. Dopiero zrealizowanie wskazanego proceduralnego wymogu na etapie postępowania administracyjnego otwiera stronie drogę dla zainicjowania postępowania sądowoadministracyjnego w sposób formalnoprawnie skuteczny.

Zatem w okolicznościach sprawy niniejszej, stwierdzone niezrealizowanie przez skarżącą trybu zażaleniowego, czyni jej gę przedwczesną, a z tej racji niedopuszczalną, co wyczerpuje hipotezę art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych względów, na mocy ostatnio wskazanego unormowania proceduralnego, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak na wstępie.