Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720649

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 września 2019 r.
II SAB/Lu 64/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

4 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. L. na bezczynność Ministra (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

F. L. wniosła skargę na bezczynność Ministra (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

W myśl art. 13 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), do rozpoznania skargi właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego bezczynności skarga dotyczy.

W związku z tym, że siedzibą Ministra (...) jako naczelnego organu administracji publicznej jest Warszawa, właściwym do rozpoznania skargi na bezczynność tego organu, stosownie do treści § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652), jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Z tych też względów, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., należało orzec, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.