Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 września 2005 r.
II SAB/Lu 59/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Pełnomocnik skarżącej otrzymał wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w dniu 22 sierpnia 2005 r. (data zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki). Mimo upływu wyznaczonego 7 dniowego terminu wpis nie został opłacony. Wobec powyższego skargę należało odrzucić.