Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3037389

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 lipca 2020 r.
II SAB/Lu 57/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Ś. na bezczynność Marszałka Województwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia

I. odrzucić skargę;

II. zwrócić skarżącemu P. Ś. kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

W myśl art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", od skargi - jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji - pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis należy uiścić przy wniesieniu skargi do sądu (art. 219 § 1 p.p.s.a.). W przypadku nieuiszczenia wpisu od skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia przez sąd uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.). Stosownie zaś do art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania nie został uiszczony od niej należny wpis.

Skarżący P. Ś., wnosząc w dniu (...) r. skargę na bezczynność Marszałka Województwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, nie uiścił należnego wpisu od skargi, który w niniejszej sprawie ma charakter wpisu stałego i wynosi 100 zł złotych (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). W związku z powyższym Przewodniczący Wydziału II WSA w Lublinie zarządzeniem z dnia 12 czerwca 2020 r. wezwał skarżącego do uiszczenia należnej kwoty w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 25 czerwca 2020 r. (potwierdzenie odbioru - k. 19). Termin do wykonania wezwania upływał zatem skarżącemu w dniu 2 lipca 2020 r.

Tymczasem P. Ś. należny wpis od skargi uiścił na rachunek Sąd dopiero w dniu 7 lipca 2020 r. (potwierdzenie wpłaty - k. 23), a zatem już po upływie terminu do dokonania tej czynności. Zgodnie zaś z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta po upływie terminu jest bezskuteczna. Należy przy tym podkreślić, że uiszczając wpis od skargi skarżący nie zwrócił się jednocześnie do Sądu o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

W tym stanie rzeczy skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

W związku z odrzuceniem skargi należało jednocześnie zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi, stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.