Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
II SAB/Lu 56/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Firmy"A" na bezczynność Wojewody w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia (...). skarżący wnosi o stwierdzenie naruszenia prawa przez Wojewodę poprzez nie udzielenie odpowiedzi na wniosek z dnia 11 maja 2005 r. o stwierdzenie nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta nr (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 37 § 1 k.p.a. - na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

W odpowiedzi na zarządzenie o nadesłanie w terminie 7 dni kopii takiego zażalenia skarżący udzielił odpowiedzi, że złożył wyłącznie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Natomiast "skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia (...). Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie" (art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Dlatego też z uwagi na niewyczerpanie przez skarżącego środków zaskarżenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał skargę za niedopuszczalną i postanowił o jej odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy.