Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 22 lipca 2005 r.
II SAB/Lu 54/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga do sądu administracyjnego jest dopuszczalna po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jakie służyły skarżącemu w postępowaniu przed organem administracji. Warunkiem dopuszczalności skargi na bezczynność organu jest wniesienie zażalenia do organu administracji publicznej wyższego stopnia. (art. 37 § 1kpa) Organem takim w stosunku do wójta gminy jest samorządowe kolegium odwoławcze (art. 17pkt.1kpa).

Jak wynika z akt sprawy skarżąca wniosła w dniu 8 maja 2005 r. (k.6) zażalenie do organu niewłaściwego tj. do Wójta Gminy. Jednocześnie z pisma tego wynika, że skarżąca miała świadomość, iż organem właściwym do rozpoznania zażalenia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jednak z uwagi na "brak środków na list czy dojazd do SKO" skierowała je do Wójta Gminy.

W sytuacji występującej w sprawie nie można zatem przyjąć, że skarżąca wyczerpała przysługujące jej środki zaskarżenia, dlatego jej skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1pkt.6 powołanej ustawy i nie może być rozpoznana merytorycznie.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w sentencji.