Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
II SAB/Lu 50/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. J. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania informacji dotyczącej wykazu gruntów przejętych na rzecz Skarbu Państwa postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 maja 2005 r. W. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę (nazwaną zażaleniem) na bezczynność Prezydenta Miasta, przy czym nie uiścił od niej wpisu.

Wezwany do uiszczenia odpowiedniej kwoty tytułem wpisu, skarżący nie dokonał tej czynności w wyznaczonym przez Sąd terminie.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Takim pismem jest w myśl art. 230 § 2 p.p.s.a. skarga.

Wobec nieuiszczenia wpisu od skargi w terminie należało ją odrzucić na podstawie przepisu 220 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.