Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 listopada 2005 r.
II SAB/Lu 48/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sędziowie: NSA Krystyna Sidor (sprawozdawca), Asesor WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi T. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie: nieprzekazania odwołania od decyzji dotyczącej zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

T.W. złożyła w dniu 24 maja 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która miała polegać na nieprzekazaniu do organu II instancji wniesionego przez skarżącą w dniu 23 marca 2005 r. odwołania od decyzji tegoż Kierownika z dnia (...)marca 2005 r. w sprawie Nr (...).

W uzasadnieniu skargi na bezczynność T. W. wskazała, że w dniu 25 kwietnia 2005 r. wezwała kierownika GOPS do usunięcia naruszenia prawa tj. art. "132 lub 133 k.p.a.".

W odpowiedzi na skargę Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wnosił o jej oddalenie jako bezzasadnej. Wyjaśnił, iż decyzję z dnia (...)marca 2005 r. w sprawie Nr (...) o odmowie przyznania zasiłku celowego na zakup opału, pralki, lodówki, ubrania zimowego i butów, skarżąca otrzymała w dniu 23 marca 2005 r. W tym samym dniu złożyła skargę, na którą otrzymała odpowiedź 20 kwietnia 2005 r. Kolejne pismo z dnia 18 marca 2005 r. potraktowano jako żądanie wznowienia postępowania w sprawie Nr (...) zakończonej decyzją z dnia (...) marca 2005 r. Po wznowieniu postępowania - postanowieniem z dnia 11 maja 2005 r. - organ I instancji wydał - w dniu (...) maja 2005 r. decyzję o odmowie uchylenia prawomocnej decyzji z dnia (...)marca 2005 r. Skarżąca w dniu 5 czerwca 2005 r. złożyła odwołanie od decyzji z dnia (...) maja 2005 r., które to odwołanie wraz z aktami sprawy przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 10 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracji (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Wniesienie skargi na bezczynność organu jest dopuszczalne po wyczerpaniu środka zaskarżenia jakim jest zażalenie do organu wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie (art. 37 § 1 k.p.a.).

Skarżąca nie wykazała mimo wezwania sądu, by takie zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - składała do organu wyższego stopnia tj. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Powoływanie się na wezwanie organu I instancji do usunięcia naruszenia praw złożone w dniu 24 maja 2005 r. nie jest równoznaczne z wyczerpaniem środków zaskarżenia o jakim mowa w art. 52 § 2 cytowanej ustawy, gdyż tego rodzaju środek przysługuje stronie w sytuacjach, gdy ustawa nie przewidywałaby środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi (art. 52 § , natomiast w sprawie niniejszej taki środek zaskarżenia tj. zażalenie - w świetle art. 37 § 1 k.p.a. skarżącej przysługiwał.

Wobec niewyczerpania zatem przez skarżącą przewidzianych prawem środków odwoławczych - skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na mocy art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).