Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2005 r.
II SAB/Lu 44/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na bezczynność Kierownika Urzędu Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Jak stanowi art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie (...). Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany ustawą.

W sprawie niniejszej skarżąca nie wyczerpała środków zaskarżenia, bowiem przed wniesieniem skargi nie wniosła zażalenia przysługującego jej na mocy art. 37 § 1 k.p.a.

Dlatego też na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy cytowanej na wstępie Sąd odrzucił skargę.