Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484408

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 lipca 2014 r.
II SAB/Lu 213/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na bezczynność Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pieniężnego na zakup żywności postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę, co wiąże sąd. Cofnięcie może być jednak uznane za niedopuszczalne, jeżeli zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W piśmie z dnia 6 czerwca 2014 r. skarżący skutecznie cofnął skargę.

Z tych względów na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postępowanie należało umorzyć.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.