Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484407

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 lipca 2014 r.
II SAB/Lu 205/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na bezczynność S. K. O. w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej odmowy przyznania usług opiekuńczych postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Z. W. wniósł skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej odmowy przyznania usług opiekuńczych.

W piśmie z dnia 6 czerwca 2014 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę i sąd jest tą czynnością związany. Jednakże sąd może uznać cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierzałoby ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu okoliczności wyłączające możliwość cofnięcia skargi w niniejszej sprawie nie zachodzą, dlatego postępowanie jako bezprzedmiotowe podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.