Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585879

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 listopada 2018 r.
II SAB/Lu 152/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na bezczynność Parafii Rzymskokatolickiej pw. (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 października 2018 r., wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skarga M. G. na bezczynność Parafii Rzymskokatolickiej pw. (...) w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Skarga ta została przekazana Sądowi przez organ, którego bezczynność zaskarżono, w postaci wydruku dokumentu elektronicznego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 października 2018 r. wezwano skarżącego do podpisania skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu w dniu 6 listopada 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k.14).

Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie uiścił wpisu, nie uzupełnił braków formalnych skargi, nie złożył również wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tych czynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 w zw. z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302); dalej jako p.p.s.a., skarga jako pismo w postępowaniu sądowym powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Wymaga przy tym podkreślenia, że podpis pod skargą powinien być własnoręczny. W obowiązującym stanie prawnym, o czym zresztą skarżący został pouczony w skierowanym do niego wezwaniu, nie przewidziano bowiem możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, także tych wnoszonych za pośrednictwem organu, w formie dokumentów elektronicznych (zob. art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 183 z późn. zm.).

Wyjaśnienia przy tym wymaga, że wobec braku w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stosownej regulacji dotyczącej sposobu wnoszenia pism w postępowaniu sądowym, za dopuszczalne uznać należy wniesienie skargi do sądu administracyjnego także w formie dokumentu elektronicznego. Niemniej jednak, w takiej sytuacji skarga obarczona jest brakiem formalnym (w postaci własnoręcznego podpisu), co w świetle art. 49 § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., skutkuje wezwaniem skarżącego do uzupełnienia tego braku formalnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (por. uchwałę NSA z 12 maja 2014 r. sygn. akt I OPS 10/13, ONSAiWSA 2014, Nr 5, poz. 70). Takie wezwanie zostało wystosowane także w niniejszej sprawie, jednak skarżący pomimo upływu zakreślonego terminu nie nadesłał do Sądu własnoręcznie podpisanej skargi.

Należy podnieść także, że w świetle art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W świetle § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący odebrał osobiście korespondencję zawierającą wezwanie do podpisania skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w dniu 9 listopada 2018 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu w dniu 16 listopada 2018 r., skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie, nie uiścił także wymaganego wpisu.

Skarżący był prawidłowo pouczony o skutkach nieuzupełnienia braków formalnych skargi oraz zaniechania czynności uiszczenia wpisu.

W tym stanie rzeczy, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 w zw. z § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.