Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785565

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 września 2015 r.
II SAB/Lu 117/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. G. - redaktora naczelnego dziennika "Ł." na bezczynność Koła Łowieckiego nr (...) w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 lipca 2015 r. P. G. - redaktor naczelny dziennika "Ł." złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Koła Łowieckiego nr (...) w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

W piśmie skierowanym do Sądu, złożonym w dniu 31 sierpnia 2015 r., skarżący oświadczył, że cofa wniesioną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę i sąd jest tą czynnością związany. Sąd może jednak uznać cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierzałoby ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu w rozpoznawanej w sprawie nie zachodzą takie okoliczności, w związku z tym, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie należało umorzyć.

Zwrot uiszczonego przez skarżącego wpisu od skargi uzasadniał art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.