Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803613

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 2 września 2015 r.
II SAB/Lu 104/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. i E. K. na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. i E. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Wójta Gminy (...) w sprawie ich pisma z dnia 20 maja (...) r. dotyczącego naruszenia stosunków wodnych na gruncie.

Zarządzeniem z 30 lipca (...) r. Przewodniczący Wydziału nakazał wezwać skarżących do wyjaśnienia, czy składali oni w niniejszej sprawie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na bezczynność Wójta Gminy (...), a jeśli tak - dodatkowo do nadesłania jego kopii, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie w powyższym przedmiocie w dniu 12 sierpnia (...) r. doręczono prawidłowo E. K. (potwierdzenie odbioru - k. 14), zaś w dniu 14 sierpnia (...) r. - M. K. (potwierdzenie odbioru - k. 15).

W dniu 17 sierpnia (...) r. (data nadania - k. 17) skarżący złożyli pismo, w którym oświadczyli, że nie składali zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn (niż wymienione w punktach 1-5 tego przepisu) wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalność skargi z innych przyczyn obejmuje w szczególności sytuację, w której strona skarżąca przed wniesieniem skargi nie wyczerpała środków zaskarżenia, jakie przysługiwały jej w administracyjnym toku instancji. Zgodnie bowiem z art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jakie służyły skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia (§ 2).

Środkiem zaskarżenia, który przysługuje stronie w razie niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., w przepisach szczególnych bądź w terminie ustalonym w myśl art. 36 lub w razie przewlekłego prowadzenie postępowania, jest zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (art. 37 § 1 k.p.a.).

Z treści art. 52 § 1 i § 2 p.p.s.a. wynika zatem jednoznacznie, że wyczerpanie przez stronę środków zaskarżenia musi poprzedzać wniesienie skargi do sądu administracyjnego, aby skarga taka była dopuszczalna. Tymczasem w przedmiotowej sprawie skarżący - jak sami przyznali w odpowiedzi na wezwanie Sądu - przed złożeniem skargi na bezczynność Wójta Gminy (...) nie wnieśli do organu wyższego stopnia, tj. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego stosownego zażalenia w trybie art. 37 § 1 k.p.a.

W tej sytuacji skarga M. K. i E. K., jako przedwczesna, nie może być rozpoznana merytorycznie, lecz podlega odrzuceniu na podstawie powołanego na wstępie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.